Welkom op de officiële website van de Stichting ZeijerWiek en Omgeving

De stichting ZeijerWiek en Omgeving is een organisatie zonder winstoogmerk die staat voor een duurzaam behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden rond Zeijen, waarbij gestreefd wordt naar een hoge belevingswaarde. De Belastingdienst heeft onlangs de ANBI-status toegekend. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, wat zoveel betekent dat de stichting wordt aangemerkt als een Goede Doelen organisatie. Meer lezen, klik hier.     

U kunt op deze site informatie vinden over bescherming, beheer en ontwikkeling van de waardevolle landschapselementen en -gebiedjes in de omgeving van Zeijen. Verder alles over onze wandelroute en fietsroute. De diverse activiteiten van het bestuur en van de vrijwilligers van de Werkgroep Zeijerwiek worden toegelicht. Ook is een historisch overzicht vanaf 1981 beschikbaar.

Links in de menubalk vindt u de nodige informatie-onderdelen.

Hieronder vind u onze geactualiseerde voorlichtingsfilm.

 

 

STILLE PRACHT

O, Zeijerwiek, O, Zeijerwiek,
In mien oren klinkt jouw geluud as de mooiste klassieke muziek.
Jouw rust, jouw schoonheid, jouw waoter as helder glas,
Met daorin weerspiegeld prachtige bomen en het gruunste gras!
Haozies, knienties, vogelies, vissen, kortum alles wat de natuur oes gef,
Hef hier zien plekkie vunden en ik hoop dat dat nog hiel lang zo blef!
Stillegies stao ik hier te luustern naor de geluuden van de natuur,
Het is het mooiste wat der bestiet, zo eerlijk en zo puur….
Hiel in de verte heur ik een viool, wat klinkt dat zacht…
Dankbaor bin ik, dat ik hier mag genieten van zoveul Stille Pracht.

                                       Ina Snijder, juli 2017

(website @ 2022)


Recente nieuwsartikelen


Dorpsboomgaard weer netjes nabij 'de Bijerwiek'

30-07-2022


De werkgroep Zeijerwiek, die volgende maand haar 40e werkseizoen ingaat, maaide de afgelopen week de dorpsboomgaard. De komende maand worden de boomvruchten rijp en kunnen deze door wandelaars worden geplukt. De kade van de 'bijenweide' is eveneens gemaaid. Het bloemrijke deel van de gedempte Zeijerwiek is weer beleefbaar en zoemt volop. Iemand noemde het gebiedje al 'De Bijerwiek'. Komende week worden ook enkele stukjes langs de Veentjesroute in het kader van het zomermaaibeheer aangepakt. Het doel is om uiteindelijk te komen tot hoogwaardige biodiversiteit. Daarna worden de wandelpaden nogmaals kort gehouden zodat er weer volop kan worden genoten tijdens uw wandeling.

Stichting ZeijerWiek e.o.

Veentjesroute Zeijen ligt er weer tiptop bij

26-06-2022

Afgelopen twee zaterdagochtenden hebben vrijwilligers van de Werkgroep ZeijerWiek allerlei werkzaamheden uitgevoerd langs onze Veentjesroute Zeijen. Belangrijke werkzaamheden waren het maaien van wandelpaden en vrij maaien van routepaaltjes en recreatievoorzieningen zoals informatiebordjes, picknick- en zitbankjes. Op twee plaatsen zijn de slagbomen vernieuwd en is een zitbank gerestaureerd. Begin augustus wordt de route op sommige delen nogmaals gemaaid en worden overhangende takken gesnoeid. Veel plezier en geniet van een fijne wandeling.

Nieuws van de Natuurwerkgroep Zeijen

13-04-2022

Afgelopen zaterdag hebben we de aftrap gedaan voor een nieuw telseizoen. Voor het eerst sinds twee jaar konden we dat weer eens met de hele werkgroep doen. Toch anders dan elkaar enkel digitaal te contacten. Dit jaar gaan we voor de tweede keer de Zeijerstrubben onderzoeken op broedvogels. Daarnaast gaan we ook het dorp Zeijen dit jaar systematisch in kaart brengen. 

Vogelonderzoek in Zeijen

De komende maanden kunt u ons in het dorp tegen komen: leden van de werkgroep, lopend door het dorp en speurend naar vogels. Met gespitste oren (om vogelzang op te vangen) en gewapend met een verrekijker (om goed te kijken). Meestal in het weekend en altijd vroeg in de morgen. We lopen een vaste route en blijven daarbij op de openbare wegen en paden. Mogelijk dat we bij uw huis stil blijven staan om naar iets te kijken of te luisteren. Weest u dan gerust: we gluren niet naar u, maar willen dan even goed kijken of luisteren naar vogels in of nabij uw tuin. Ook u kunt ons helpen. Hebt u bijzondere* vogels in uw (achter)tuin? Dan kunt u dat aan ons doorgeven. Stuur een mail naar natuurwerkgroepzeijen@gmail.com of schiet een van ons aan als we bij uw huis staan.
* Het gaat daarbij niet om de meer algemene soorten als Merel, Spreeuw, Houtduif, Koolmees, Pimpelmees, Roodborst, Winterkoning, enz. Maar wel om soorten als Groenling, Gekraagde roodstaart, Witte kwikstaart, Putter, Braamsluiper, Spotvogel, alle uilen, spechten  en zwaluwen, enz. 

Behalve broedvogels in kaart brengen houden we ons ook bezig met allerlei andere soortgroepen. In 2022 willen we extra aandacht geven aan vooral mossen en paddenstoelen. Twee soortgroepen waar we nog te weinig beeld van hebben. mossen, kevers en bijen.

Ondertussen is het jaaroverzicht van 2021 ook klaar. In totaal zijn er het afgelopen jaar 840 verschillende soorten waargenomen. Daarvan waren er 188 waarnemingen van nieuwe soorten. Nachtvlinders en planten scoorden opnieuw weer hoog: beide soortgroepen telden net iets meer dan 40 eerste waarnemingen. Dagvlinders (0) en vissen (1) scoorden het laagst. Onderstaand de samenvatting van alle aantallen per soortgroep. Het volledige overzicht is te vinden in de bijgevoegde bijlage.

Meer weten? Er zijn enkele speciale webpagina’s met meer informatie over de flora en fauna in en rond Zeijen:

zeijerwiek.waarneming.nl: overzicht van waarnemingen

zeijerwiek.zeijen.nu/werkwijze-monitoring: overzicht en informatie van inventarisaties

Wilt u meedoen met inventariseren, neemt u dan contact met ons op. Mocht u iets bijzonders zien, ook dat horen we graag!

Natuurwerkgroep Zeijerwiek
Sjoerd Boonstra 
natuurwerkgroepzeijen@gmail.com 
0592-409185 / 06-13147901

'Wiekers' sluiten 39e werkseizoen af

4-04-2022

Op zaterdag 26 maart j.l. sloot de Werkgroep Zeijerwiek haar 39e werkseizoen af. Afgelopen seizoen hebben de 14 vrijwilligers op de zaterdagochtenden in onze natuur- en landschapselementen de nodige beheerinspanningen gedaan.Vooral bedoeld om een positieve bijdrage te leveren aan de biodiversiteit in onze omgeving en aan de beleving daarvan. Daarnaast is vorige zomer de nieuwe Veentjesroute Zeijen uitgegeven en zijn recreatieve voorzieningen aangepakt. Zo kunnen de vele wandelaars en fietsers weer volop genieten van onze kleine parels rond Zeijen.

In 2023 bestaat 'de zeijerwiek' 40 jaar en dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. We houden u op de hoogte.

Meer informatie over het werk van de vrijwilligers, klik op https://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek/overzicht-2021-2022

Meer informatie over de stichting Zeijerwiek e.o., klik op https://zeijerwiek.zeijen.nu/

Stichting ZeijerWiek e.o.

Toch nog bewoning in de vleermuizenbunker

27-01-2022

De vleermuizenwerkgroep Drenthe is weer langs geweest om te kijken of onze vleermuizenbunker bewoond wordt. Er bleken 3 grootoorvleermuizen te overwinteren en meer dan 70 salamanders.

Normaal gesproken komt de vleermuizenwerkgroep ieder jaar langs om te tellen, maar in verband met corona hebben ze vorig jaar een jaartje overgeslagen. Dit jaar is er wel weer geteld, maar wel zijn er strenge veiligheidsmaatregelen genomen, zodat de vleermuizen niet besmet raken met het coronavirus. Helaas hebben we eind vorig jaar last gehad van vandalisme. De vandalen hebben geprobeerd de deur van de vleermuizenbunker open te breken. Hierdoor sluit de deur de ruimte niet meer goed af en zal het binnenklimaat veel minder stabiel zijn. We waren dan ook bang dat er helemaal geen vleermuizen meer zouden overwinteren in onze bunker. Maar er waren toch nog 3 grootoorvleermuizen. Daarnaast was er een groot aantal alpenwatersalamanders en een klein aantal kleine watersalamanders die de bunker hebben weten te vinden om daar in winterslaap te gaan tot ook voor hun de lente weer aanbreekt.


Foto 1: Eén alpenwatersalamander
Foto 2: Een groep Alpenwatersalamanders
Foto 3: Twee grootoorvleermuizen
Foto 4: Vandalisme bij de vleermuizenbunker

Halve maan voor biodiversiteit

24-01-2022

Langs de Zeijerwiek is in de holle houtsingel een zogenaamde halve maan gerealiseerd. De houtsingels zijn in de ruilverkaveling Vries rond 1970-1974 aangeplant. Door de inmiddels hoge en dichte bovenbegroeiing komt er weinig zonlicht meer op de bodem en ziet men op sommige plekken een holle en dode doorkijk. Voor de biodiversiteit wordt hier een deel uit de singel gezaagd in de vorm van een halve maan. Een halve maan moet op het zuiden liggen om zodoende voldoende zonlicht te krijgen. Het worden de warmere plekjes waar jonge begroeiing weer snel uitloopt. Goed voor vele insectensoorten maar ook bijvoorbeeld konijnen en vogelsoorten vinden hier hun voedsel en schuilplek.

Stichting ZeijerWiek e.o

Werkgroep ZeijerWiek en het beheren van de houtwallen- en singels

8-12-2021

De laatste veertig jaar hebben de houtsingels zich rond Zeijen vrij eentonig en uniform ontwikkeld. Het beheer door de werkgroep is vanaf 1985 gericht op meer variatie in de houtsingels. Door bepaalde 'vakken' te dunnen, open te maken en door nieuwe aanplant ontstaat een meer gevarieerde begroeiing. Dat is gunstig voor andere flora en fauna. In de wat bredere singels ontstaat een nieuw 'microklimaat'. Diverse vlinder- en vogelsoorten hebben daar baat bij. Ook schuilgelegenheid en voedselvoorraad voor bijvoorbeeld het konijn, de haas en de ree worden hierdoor verbeterd.
In bepaalde delen worden omgewaaide bomen met rust gelaten. Ook daar ontstaan nieuwe levensvormen, want 'dood hout leeft'. De route van de Veentjesroute Zeijen loopt veelal door of langs deze elementen. Op enkele plekken zijn zichtlijnen gemaakt en zijn enkele karakteristieke eeuwenoude eiken vrij gezet. Dode bomen langs de route worden afgezaagd in verband met de veiligheid voor de wandelaar.

Meer informatie: https://zeijerwiek.zeijen.nu/houtwallen-en-singels

Stichting ZeijerWiek e.o.

Het beleven van de veentjes

30-11-2021


De Veentjesroute Zeijen leidt de wandelaar al meer dan 25 jaar langs de nog overgebleven veentjes. De stichting Zeijerwiek doet er vanaf 1987 alles aan om deze restanten uit de laatste ijstijd, de zogenaamde pingo-ruïnes, te behouden en te herstellen. De veentjes zijn niet alleen voor de biodiversiteit belangrijk, of voor het permanent vastleggen van CO2, maar hebben ook een hoge belevingswaarde. Dit is de reden dat de vrijwilligers van de werkgroep op bepaalde plekken langs de route de zichtlijnen open houdt. Afgelopen zaterdag werd het laatste veentje, het Haverkampsveen, met 'den roode zeis' opengemaakt.

Meer informatie over de veentjes, klik op https://zeijerwiek.zeijen.nu/veentjes-of-pingoruïnes

Stichting Zeijerwiek e.o.

INCASSO - SEPA Pre notificatie STICHTING ZEIJERWIEK

20-10-2021

Conform de SEPA vereisten, worden alle donateurs, die een incassomachtiging aan de stichting Zeijerwiek hebben gegeven, vooraf geïnformeerd als er bedragen van hun rekening worden geïncasseerd.
Uw jaarlijkse donateurbijdrage wordt in de maand november 2021 geïncasseerd. Hierbij wordt de naam van de incassant “Stichting Zeijerwiek” en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is uw persoonlijk donateurnummer.
De donateurs, die ons niet gemachtigd hebben, ontvangen een schriftelijk verzoek om de donatie over te maken.
Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

Erik Heling
Stichting Zeijerwiek, donateuradministratie
E-mail: stichting@zeijerwiek.n

Stichting Zeijerwiek

18-09-2021

Meestal is ons werk gericht op het versterken en behouden van de natuurwaarden in ons gebied, maar soms meer op het behoud van cultuurhistorische elementen en de beleving daarvan. Vorig weekend is daarom op sommige stukken van de Zeijerwiek de walkant weer ontdaan van opslag en op andere plekken de walkant weer opgetrokken. Zo blijft het karakter van de oude trekvaart goed zichtbaar. Natuurlijk nooit alles in een keer zodat de IJsvogel ook nog voldoende mooie plekjes heeft.

Tjasker Meestersveen weer als nieuw

17-09-2021

De tjasker aan het Meestersveen is in augustus en september door een paar leden van de Molenstichting Drenthe en door de Werkgroep Zeijerwiek onderhanden genomen. De tjasker is een Rijksmonument. De mensen van de Molenstichting hebben de lagers van de tjasker gesmeerd en een aantal reparaties uitgevoerd, en de werkgroep heeft de tjasker in drie avonden opnieuw in de verf gezet. De tjasker staat weer te glimmen! Bij voldoende wind laten we de tjasker weer eens draaien.

Links: de Molenstichting aan de slag. Rechts: de werkgroep in actie.

Zeijerwiek: Er is altijd wel wat te zien hier

1-08-2021


Inwoners van Zeijen sloegen begin jaren tachtig de handen ineen om Zeijerwiek in ere te herstellen. Het gebied was helemaal dichtgegroeid. Veertig jaar later maakt de voorzitter van de Stichting Zeijerwiek e.o. Henk Boxma er dagelijks een ommetje.

"We wilden het gebied in oude staat herstellen, zoals de oudere inwoners van het dorp zich het herinneren. Zeijerwiek is toch een onderdeel van de geschiedenis van Zeijen", aldus Boxma.

Lees verder en bekijk de video op de website van RTV Drenthe >>

At de Groot pad

27-06-2021

In 1982 werd At de Groot benaderd over de ideeën die bij een groepje Zeijenaren leefden om de Zeijerwiek weer in zijn oude glorie te herstellen. Het is achteraf het begin geweest van een lange en intensieve betrokkenheid van At bij de Zeijerwiek en haar omgeving. Jarenlang, tot kort voor zijn overlijden, nu precies twee jaar geleden, is hij als coördinator en voorzitter actief geweest in de werkgroep en stichting Zeijerwiek. Onder zijn bezielende leiding zijn er enorm veel projecten uitgevoerd in de omgeving van Zeijen. Hij was als geen ander in staat om allerlei subsidie bronnen aan te snijden. Maar nog belangrijker was zijn kracht en betrokkenheid om mensen met elkaar te verbinden. Van een diverse groep aan mensen met geheel verschillende achtergrond wist hij een hechte werkgroep te vormen die op de werkochtenden, maar ook daarbuiten, altijd voor elkaar klaar stonden en nog steeds staan.

Twee jaar geleden alweer is At overleden. Hij wordt uiteraard enorm gemist door zijn familie, maar ook door ons als werkgroep. Zijn gedachtengoed leeft nog steeds door in de werkzaamheden en het DNA van de werkgroep en stichting Zeijerwiek. Daarom hebben we als bestuur van de stichting Zeijerwiek nagedacht over hoe we de herinnering aan At blijvend zouden kunnen verbinden aan zijn Zeijerwiek. Daaruit is de idee ontstaan om een wandelpad naar hem te vernoemen. Staatsbosbeheer wou daar als eigenaar natuurlijk graag aan meewerken. En zo is op 26 juni 2021, op een mooie avond na een fikse regenbui, het pad aan de noordkant van de Zeijerwiek door Nella, Arjan, Thijs en Maaike en in het bijzijn van de werkgroep, het bestuur, Staatsbosbeheer Kop van Drenthe en enkele andere nauw bij de Zeijerwiek betrokken personen, onthuld als het; ‘At de Grootpad’.

Het pad is herkenbaar door twee mooie borden geplaatst aan de twee einden van het pad. Een bord vlak bij het pomphuis en het andere bord bij de zwaaikom, op de plek waar je zo mooi uitkijkt over de Zeijerwiek en het Veldakkersveen. Een boomstam is over de lengte in twee delen gezaagd. Hierin is de naam van het pad gefreesd. Op het bord is ook een QR-code geplaatst die verwijst naar deze pagina op de website van de stichting en in tekst en foto’s het verhaal van At en zijn Zeijerwiek verteld.


Lees meer op Zeijen.nu »

Bord voor de kop

16-04-2021

Klinkt negatief. Maar tijdens een wandeling langs het Haverkampsveen had ik dat opeens: een bord voor de kop. En wat voor een bord! Een prachtig nieuw info-bord.

Soortgelijke borden stonden al aan de beide uiteinden van de Zeijerwiek, maar nu hebben het Haverkampsveen; het Bollenveen en het Meestersveen ook zo'n mooi bord. De borden zijn geplaatst door de werkgroep Zeijerwiek en geven informatie over de veentjes. De prachtige plaatjes van Natascha Stenvert tonen wat je er zoal aan natuur tegen kan komen.

Mijn advies: ondanks de hagelbuien; de soms wat modderige paden; de nog gure wind; het voorjaar dat op zich lijkt te laten wachten en de goed bedoelde adviezen om toch lekker warm binnen te blijven: Wees eigenwijs! Ga lekker wandelen en geniet ook van deze mooie borden en het fraaie Zeijense landschap.

Kort gezegd: bord voor je kop en gaan!
Veel plezier.

De werkzaamheden van de Werkgroep Zeijerwiek vloeien voort uit het omgevingsplan 5 en zijn mogelijk door oa. de bijdrages van gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe. Ook de samenwerking met Staatsbosbeheer blijft van onschatbare waarde. Daarom danken wij alle donateurs en partners en hopen dat u allen blijft genieten van de Zeijerwiek en omgeving.

Vroege vogels Natuurwerkgroep Zeijen op pad voor vogel-inventarisatie

13-04-2021

Groenling SB Leden van de Natuurwerkgroep Zeijen zijn ook dit jaar weer vroeg op pad voor de inventarisatie van broedvogels in onze omgeving. Dit jaar wordt voor de tweede keer het gebied rond de Zeijerwiek geïnventariseerd. De inventarisatie is gestart eind maart. Iedere twee weken lopen de leden van de Natuurwerkgroep hun ronde rond zonsopkomst.

In 2018 is de Natuurwerkgroep Zeijen opgericht en sindsdien worden heel veel natuurwaarnemingen in onze omgeving vastgelegd. Voor de vogels gaat het niet om alle vogels, maar om de bijzondere broedvogels. Als u vroeg uit de veren bent en mensen langdurig stil ziet staan, vraagt u zich misschien af wat voor vreemde vogels dat zijn. Het zijn de vogeltellers van de Natuurwerkgroep Zeijen. Ze staan te kijken en ook te luisteren welke vogels ze horen. Omdat vogels vooral rond zonsopkomst zingen, gaan ze heel vroeg op pad. Dit jaar inventariseren ze het gebied ten zuiden en westen van Zeijen. Alle waarnemingen leggen ze vast. Coördinator Sjoerd Boonstra verzamelt alle gegevens en per telronde ontstaat dan een kaartje met alle waarnemingen. De waarnemingen worden bovendien vastgelegd op zeijerwiek.waarneming.nl.

Binnenkort komt er op de pagina’s van de Zeijerwiek onder Monitoring een pagina ‘Overzicht flora en fauna’ met de waarnemingen van eerdere jaren.
Wilt u meer weten over de Natuurwerkgroep Zeijen, kijk dan op zeijerwiek.zeijen.nu onder Monitoring bij werkwijze. Wilt u iets melden? Neem contact op met de coördinator Sjoerd Boonstra of met Hetty Regeer (zeijerwiek.zeijen.nu/contact-monitoring) of stuur dan een e-mail naar natuurwerkgroepzeijen@gmail.com.

Foto Groenling, gemaakt door Sjoerd Boonstra

Illegale vuilstort bij het Haverkampsveen

11-03-2021

Afgelopen maandag of dinsdag heeft er een vuilstort met plaatsgevonden langs de zandweg bij het Haverkampsveen. Een zware auto met kar heeft daar ook nog even vastgezeten, zo blijkt uit de bandensporen.

Zij die iets hebben gezien kunnen informatie doorgeven aan Henk Mulder van Staatbosbeheer.
Email: h.mulder@staatsbosbeheer.nl

 

Veentjesroute Zeijen druk bewandeld

3-02-2021

Het Meestersveen aan de Oosterweg

Het is u waarschijnlijk al opgevallen dat vooral in het weekend er talrijke auto's geparkeerd staan bij café Hingstman. Talrijke wandelaars hebben inmiddels de Veentjesroute Zeijen ontdekt. En afgelopen zondag nodigde het winterweer weer velen uit de omgeving uit. Eens te meer blijkt hoe belangrijk de natuur is voor het welbevinden van de mens, zeker in het coronatijdperk. Inmiddels heeft Hingstman in het weekend bij het startpunt een koffieafhaalpunt voor de dorstige wandelaar.

Stichting ZeijerWiek en Omgeving

Het Veldakkersveen gelegen in het Landschap De Zeijerwiek

Broedvogelonderzoek 2020

1-02-2021

Ondanks de beperkingen hebben we als Natuurwerkgroep Zeijen in 2020 toch ook weer een gebied kunnen inventariseren op broedvogels. Deze keer was dat het gebied aan de oostkant van ons dorp (tussen Zeijen, Rhee en Ubbena). Best een groot gebied (ruim 500 ha.) van akker- en grasland, nogal wat boomgroepen en bossingels en het water- en moerasgebied van Meestersveen en de zandwinningsplassen.

Tot nu toe gingen we jaarlijks samen als groep op pad, dat ging vanwege corona nu niet. Daarom hebben we ervoor gekozen om individueel of hooguit met 2 personen op pad te gaan. De gezelligheid van met elkaar op pad gaan werd gemist, maar wel konden we nu een groter gebied  goed onderzoeken. Hieronder een kort verslag.

Muskuseend Watervogels
Op het Meestersveen en de zandwinningsplassen troffen we heel wat watervogels aan. Naast algemene watervogels als Meerkoet, Waterhoen, Dodaars en Futen konden we ook territoria vaststellen van verschillende eenden- en ganzensoorten: Wilde Eend, Kuifeend, Krakeend, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Brandgans en Nijlgans. Ook zat er op het Meestersveen een tijdje een Muskuseend, een ontsnapte exoot, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika.

Klik op 'verder lezen' voor het gehele verslag.

Klik hier voor de bijlage met daarin de territoriumkaarten.


Lees meer op Zeijen.nu »

Vleermuizentellingen Drenthe 2020

7-01-2021

Ieder jaar in januari/februari worden de overwinterende vleermuizen in Drenthe op diverse locaties geteld. Afgelopen jaar telde de vleermuizenwerkgroep Drenthe in de vleermuizenbunker in Zeijen 6 gewone grootoorvleermuizen. Dat was voor onze bunker het hoogste aantal ooit geteld.

In heel Drenthe werden in 2020 aanzienlijk meer vleermuizen geteld dan in de voorgaande jaren, maar dit kwam vooral door een forse toename van het aantal overwinterende vleermuizen in het zuidelijk deel van Drenthe. In Noord- en Midden-Drenthe telde de vleermuizenwerkgroep juist wat minder overwinterende vleermuizen. Dit kwam met name door een aanzienlijke afname van het aantal baardvleermuizen, een soort die niet overwintert in de bunker van Zeijen.

Voor een totaaloverzicht van de vleermuizentellingen in Drenthe in 2020 klik hier.

Om zowel de tellers als de vleermuizen te beschermen tegen het corona virus worden de vleermuizen dit jaar helaas niet geteld.

'De Zeijerwiek' trots op 25 jaar Omgevingsplannen Zeijen

12-12-2020

Het is precies 25 jaar geleden dat het Omgevingsplan Zeijen werd gelanceerd. Geïnitieerd en uitgevoerd door de vrijwilligers van werkgroep Zeijerwiek met zijn roerganger At de Groot. Inmiddels zijn we vijf omgevingsplannen verder die samen met de gemeenschap zijn uitgedacht en uitgevoerd. Het betekende in 1995 de start van het behouden en ontwikkelen van onze waardevolle landschapselementen zoals de zeldzame veentjes oftewel pingoruïnes, de Zeijerwiek en diverse water- en landschapselementen. In die periode werd de informatieve Veentjesroute Zeijen bedacht en in brochurevorm uitgebracht. Om de wandelaars in de zomer van 1996 te kunnen ontvangen werd door de vrijwilligers keihard gewerkt om de route begaanbaar te maken en werd gestart met diverse meerjarige projecten. Zo werd de zwaaikom op het Zeijerveld verbonden met de Zeijerwiek richting Zeijen en werd er ook gestart met het Bollenveen. De werkgroep had het geluk dat er sprake was van een strenge winter, een Elfstedenwinter, zodat vanaf de dikke ijsvloer kon worden gewerkt. De foto's en het filmpje uit die tijd spreken voor zich.

Meer informatie en foto's op: https://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek/overzicht-1995-1996

Stichting ZeijerWiek en Omgeving


Terug