Werkplan

 

Werkplan Werkgroep Zeijerwiek

 De werkzaamheden voor buiten het winterwerkseizoen worden apart opgenomen in het zomeravondprogramma van de werkgroep.

 

Inleiding

Het werkplan geeft aan welke werkzaamheden het komend of in een volgend werkseizoen opgepakt kunnen worden. Het is opgesteld in overleg met de leden van de werkgroep, het bestuur van de Stichting ZeijerWiek en Omgeving, met Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Drenthe. Voornaamste doel is het behouden en versterken van de kwaliteit van alles wat in de loop der jaren is bereikt. Dat doet de stichting door alle projecten langs en nabij de Veentjesroute zo goed mogelijk en op een duurzame manier te beheren. Prioriteit in het werk hebben ieder jaar:
- het plaatselijk maaien van de oevers van de wiek en delen van de veentjes en het tijdig afvoeren van het maaisel,
- het onderhoud van de Veentjesroute;
- het openhouden van de sleuven en putjes in de veentjes zodat het cultuurhistorisch interessante verleden zichtbaar blijft

Voor de uitvoering van het Omgevingsplan Zeijen worden projecten met voorrang door de werkgroep voorbereid.

Behalve de Veentjesroute heeft de stichting Zeijerwiek enkele jaren terug ook de Fietsroute Zeijen uitgebracht. De route is circa 30 kilometer lang en laat landschappelijke en cultuurhistorische bezienswaardigheden zien en geeft informatie over de gevarieerde en fraaie omgeving. Het fietsen van de route helpt de fietser om het landschap als het ware “te lezen.” Langs deze route zijn mogelijkheden om aangrenzend aan de route verbeteringen aan te brengen op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Bij wijze van proef wordt hiermee dit werkseizoen een voorzichtig begin gemaakt (zie blz. 3).

 

Landschap de Zeijerwiek

Zeijerwiek zelf

 • Afzetten en maaien bovenwaterbegroeiing in bepaalde vakken. Waar begroeiing ijl is deze niet maaien. Waar alleen gras en dergelijke staat ook niet maaien. Met motorzaag of knipschaar zo nodig vanuit het water (met waadbroek) de houtige opslag vlak boven het water afzetten.

 • Houtwal langs land Swart dunnen en doorplanten met meerder inheemse soorten.
 • Maaisel afvoeren. 

 • In de winter een enkele grotere overhangende boom vellen langs de wiek en op de dijk bij het Veldakkersveentje met als doel: openheid oever Zeijerwiek en rand van het veentje.

 • Op diepte brengen van nog enkele delen van de wiek. Betreft onderdeel omgevingsplan. Uitvoering: aannemer. Doel: verlanden en dichtgroeien tegengaan en mogelijkheden voor het vissen waarborgen.

 • Het wandelpad langs de wiek waar nodig aanvullen met woudzand. Ook waar nodig het talud van de wiek versterken met grond. Uitvoering: aannemer in overleg met werkgroep.

 

Veldakkersveen

 • Maaien van het schuine talud van de dijk en van enkele zandruggen begroeid met ouder wordend riet. Wordt in opdracht van Landschapsbeheer Drenthe (SLD) uitgevoerd. Het maaisel voert de werkgroep af naar nabij gelegen akkergrond. Waterconservering verbeteren en wandelpad verhogen.

 • Stapsgewijs dunnen ‘ruilverkavelingsbeplanting’ achterzijde van het veentje om aan te sluiten bij de jonge broekbosbeplanting van het landgoed Veenbroeken. Dit seizoen beginnen met twee of drie zicht-openingen van ca. 10 meter breed richting het landgoed. Snoeihout wegzetten in houtrillen ten behoeve van vogels en andere dieren.

 • In geval van dragend ijs in de winter riet en grassen maaien. In 2023 de opslag aan wilg en berk uit het veentje lieren en de takken afvoeren. Doel: vanuit oogpunt van cultuurhistorie en biodiversiteit  de openheid van het veentje handhaven.

 • Overgang met landgoed Veenbroeken grilliger en spannender maken.
 • Diverse bestaande zichtplekken open houden
 • Aan rechterkant van paadje naar de Zuiderstraat een ouder vak nabij de Zuiderstraat (ca. 50meter) flink dunnen of helemaal afzetten om verjonging te bereiken; met name is dit gunstig voor vlinders (meer warmte). Doorplanten is een optie.

   

Landschap het Haverkampsveen
 • Zichtplekken nabij Haverkampsveen vrij maken.

 • Schapenraster vrij maaien van begroeiing en bramenopslag om goed zicht op het veentje te houden. Zorgen voor vrij zicht op het water vanaf de zitbank door de op de waterlijn staande lisdodde weg te maaien of met sloothaak uit te trekken en af te voeren.

 • Een al wat ouder deel van de houtwal rechts van het wandelpad pleksgewijs verjongen door afzetten van eiken en ingescheurde wilgen; de lagere struiken laten staan; met name is dit gunstig voor vlinders (meer warmte). Doorplanten is optie.

   

  Bollenveen

 • Maaien van de zicht-belemmerende bramenopslag op meerder plekken en het dicht begroeide deel rechts van de tjasker (advies Sibert Hoeksma).  Het cultuurhistorisch interessante beeld van het veentje met zijn veensleuven en –putjes blijft hierdoor behouden. Afvoeren maaisel op bereikbare plek brengen voor afvoer door SBB.

 • Met sloothaak enkele bestaande en verlande sleuven opschonen van vooral de lisdodde (de sigaren); waar nodig de snit daarbij inzetten. Uitkomend materiaal door aannemer af laten voeren met kleine grijper / kraantje

 • Zorgen voor vrij zicht op het water, beleving centraal bij Bollenveen.

 • Tjasker beheren, (vernieuwing 2025).


Landschap het Meestersveen
 • Maaien opslag onder de bomenweide, het ‘dijkje’ langs het veentje en het deel rond en achter de tjasker. Dit seizoen het grote rietveld maaien omdat het riet na vier jaar “niets doen” aan het verouderen is. Dit alles wordt via Landschapsbeheer Drenthe uitgevoerd.

 • Het aangekochte stukje bos in het veentje (direct aan de weg) wordt grotendeels terug gezet zodat de landschappelijke openheid van het veentje is hersteld.
 • Voorste zijde langs de verkeersweg bomen en opslag afzetten in verband met verkeershinder- en veiligheid en terug laten komen.

 • In overleg met gemeente Assen aangrenzende houtwallen en singels gevarieerd beheren met hoge biodiversiteit- en belevingsdoelstelling.
 • Opstellen van een integraal beheer- en ontwikkelplan voor het Meestersveen. Uitvoering van fase 1 van ontwikkelplan in 2024.

 

Veentjesroute algemeen

 • Aanpakken wandelpad achter H. de Boer pad verbreden en tussen land en pad de houtwal flink fasegewijs afzetten (alleen enkele mooie bomen laten staan). Dit op verzoek van SBB. Snoeihout in rillen wegzetten in de wal.
 
 •  Op meerdere plaatsen moet de route worden aangevuld met goed woudzand. Hiervoor wordt na inventarisatie een plannetje gemaakt.

   

  Fietsroute Zeijen

  De enkele jaren geleden ontwikkelde Fietsroute Zeijen geeft een goed beeld van de omgeving van het dorp Zeijen. Zowel de oudere delen als de jonge ontginningen worden aangedaan. Langs de route zijn mogelijkheden aanwezig om de kwaliteit van de route te verbeteren. Dit past goed in het gemeentelijk beleid uit het Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo.

  Daarbij valt te denken aan verbeteringen op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Enkele mogelijkheden:

  Natuur:

 • het vergroten van de soortenrijkdom (biodiversiteit) door bestaande houtsingels (deels) te verjongen,

 • in overleg met de eigenaren inrichten van enkele weidevogel-gebiedjes (later maaien, hogere waterstand etc.) en/of vlindervriendelijke gebiedjes.

   

  Landschap, recreatie en beleving:

 • in het zich brengen van de zeer oude eiken die in de ruilverkaveling destijds zijn omringd met snel groeiend hout wat de ontwikkeling van de eiken belemmert. Van oude luchtfoto’s (1935) is af te leiden dat de eiken bijna honderd jaar oud zijn

 • herstel van de openheid van het beekdal, sommige houtsingels lopen nu erg ver door naar de beek (Masloot) wat de kenmerkende openheid van het beekdal belemmert

 • Enkele zichtplekken maken op markante punten

 • plaatsen van een zitbank of picknickbank op plekken met een mooi uitzicht.

   

  Cultuurhistorie:

 • op enkele informatieborden de fietser wijzen op de cultuurhistorisch interessante omgeving (type boerderijen, ontginningen, de essen etc.)

   

In dit en komende werkseizoenen maakt de werkgroep in overleg met Staatsbosbeheer (eigenaar) een begin met de verbetering van de fietsroute door de twee houtsingels haaks op de Oosterweg flink te dunnen. Dit gebeurt gefaseerd in 3 of 4 jaar tijd en SBB zal van tevoren de te behouden bomen blessen. De afgesnoeide takken kunnen in rillen worden gezet.

 

Overige werkzaamheden
 • Snoeien dorpsboomgaard (door de ploeg van boomgaardeniers); evt. water geven bomen in droge periode, etc.

 • Inzaaien met bloemrijke mengsels bij grasland gedempte Zeijerwiek. Zaad betrekken via SBB of Landschapsbeheer Drenthe.

 • Beheer en onderhoud van de gator (maanwagen), de keet en de bosmaaiers;

 • Beheer en onderhoud van de tjaskers;

 • Voorlichting en educatie via het Zeijerkraantie en de website www.zeijen.nu.

 • Opzetten en periodiek uitvoeren monitoringprogramma en resultaten toegankelijk maken.

   

   

  Achtergrondinformatie bij het werkplan en de werkwijze van de werkgroep

 
Werkgebied van de werkgroep

Het werkgebied beperkt zich in beginsel tot de Veentjesroute en de Fietsroute Zeijen en de naaste omgeving ervan.

 

Uitgangspunt

Het beleid is gericht op een gevarieerd en verschralend beheer van watergangen, veentjes en bos- en landschapselementen (vergroten biodiversiteit) en het beheer van de recreatieve wandel- en fietsverbindingen rond Zeijen, waaronder met name de Veentjesroute Zeijen en de fietsroute Zeijen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de bevolking van de schoolkring Zeijen.

Belangrijk uitgangspunten zijn de cultuurhistorie en de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving die wij graag aan de wandelaars en fietsers willen laten zien om op die manier het erfgoed en het landschap levend en herkenbaar te houden.

 

Werkwijze

De stichting laat zich adviseren door het Staatsbosbeheer , Landschapsbeheer Drenthe en de gemeenten. Jaarlijks wordt het werkplan bijgesteld op grond van eigen praktijkervaring en inbreng van de bevolking van Zeijen. 

Door de coördinator van de werkgroep wordt in de regel iedere donderdagavond een werkbericht verzonden waarin de voorgestelde werkzaamheden voor de komende werkochtend staan vermeld. Werkgroepleden melden zich per mail of telefonisch af voor donderdagavond 18.00 uur als zij de komende werkochtend niet aanwezig kunnen zijn.

Op de zaterdagmorgen kunnen altijd nog wijzigingen in het werkprogramma worden besproken.

 

Veiligheid

Het gebruik van bosmaaier en motorzaag gebeurt uitsluitend door diegenen die daarvoor de veiligheidscursus hebben gevolgd.Zij die werken met machines zijn gecertificeerd.

Steeds wordt voor het werk gecontroleerd of een bosmaaier in orde is. Wisselen van zaagblad etc. gebeurt alleen door de mensen die de cursus hebben gevolgd.

Er wordt uitsluitend met motorzaag of bosmaaier gewerkt als men in de benodigde veiligheidskleding is gestoken. Dit geldt ook voor degenen die maaisel harken of takken wegslepen.

Ieder werkgroeplid is hier zelf verantwoordelijk voor..Terug