Werkplan

 

Werkplan Werkgroep Zeijerwiek

 

 

In geel de activiteiten die dit werkseizoen prioriteit hebben / in een kadertje de nog niet eerder voorgestelde activiteiten.

De werkzaamheden voor buiten het winterwerkseizoen worden apart opgenomen in het zomeravondprogramma van de werkgroep.

 

”Thuis in de streek: werkgroep verruimt de blik naar Fietsroute Zeijen”

 

Inleiding

Het werkplan geeft aan welke werkzaamheden het komend of in een volgend werkseizoen opgepakt kunnen worden. Het is opgesteld in overleg met de leden van de werkgroep, het bestuur van de Stichting Zeijerwiek en met Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Drenthe.

Voornaamste doel van de werkgroep is het behouden en versterken van de kwaliteit van alles wat in de loop der jaren is bereikt. Dat doet de werkgroep door alle projecten langs en nabij de Veentjesroute zo goed mogelijk en op een duurzame manier te beheren. Prioriteit in het werk hebben ieder jaar:

 • het plaatselijk maaien van de oevers van de wiek en delen van de veentjes en het tijdig afvoeren van het maaisel,

 • het onderhoud van de Veentjesroute.

 • het openhouden van de sleuven en putjes in de veentjes zodat het cultuurhistorisch interessante verleden zichtbaar blijft.

   

  Voor de uitvoering van Fase II van het vierde Omgevingsplan Zeijen is geld beschikbaar gesteld door de gemeente, de provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een groot aantal  projecten is het afgelopen jaar al uitgevoerd. Dit winterwerkseizoen en komend voorjaar en zomer gaat de werkgroep verder met fase II. Deze projecten hebben voorrang omdat eind zomer 2016 alle werkzaamheden uitgevoerd moeten zijn. Op bladzij 4 zijn de belangrijkste nog uit te voeren onderdelen van het Omgevingsplan Zeijn vermeld.

   

Behalve de Veentjesroute heeft de stichting Zeijerwiek enkele jaren terug ook de Fietsroute Zeijen uitgebracht. De route is circa 30 kilometer lang en laat landschappelijke en cultuurhistorische bezienswaardigheden zien en geeft informatie over de gevarieerde en fraaie omgeving. Het fietsen van de route helpt de fietser om het landschap als het ware “te lezen.” Ook ontstaat een goed beeld van het agrarisch gebruik van de omgeving van Zeijen.

Langs deze route zijn mogelijkheden om aangrenzend aan de route verbeteringen aan te brengen op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie, landbouw en recreatie. Bij wijze van proef wordt hiermee dit werkseizoen een voorzichtig begin gemaakt (zie blz. 3).

 

Zeijerwiek, Veldakkersveentje en omgeving

Zeijerwiek zelf

Dit seizoen voeren we  zo min mogelijk zaagwerk uit in de directe omgeving van de wiek omdat er in het vorige seizoen nogal veel is gezaagd bij de uitbreiding van het Veldakkersveentje. Voor een tweede jaar veel zagen hier is in strijd met de natuur- en rustdoelstelling voor de wiek en het veentje.

 

 • Afzetten en maaien bovenwaterbegroeiing in bepaalde vakken. Waar begroeiing ijl is deze niet maaien. Waar alleen gras en dergelijke staat ook niet maaien. Met motorzaag of knipschaar zo nodig vanuit het water (met waadbroek) de houtige opslag vlak boven het water afzetten.

  Maaisel afvoeren naar de nieuwe broeibulten. 

 • In de winter een enkele grotere overhangende boom vellen langs de wiek en op de dijk bij het Veldakkersveentje met als doel: openheid oever Zeijerwiek en rand van het veentje.

 • Op diepte brengen van nog enkele delen van de wiek. Betreft onderdeel omgevingsplan. Uitvoering: aannemer. Doel: verlanden en dichtgroeien tegengaan en mogelijkheden voor het vissen waarborgen.

 • Het wandelpad langs de wiek waar nodig aanvullen met woudzand. Ook waar nodig het talud van de wiek versterken met grond. Uitvoering: aannemer in overleg met werkgroep.

 

Veldakkersveentje

 • Maaien van het schuine talud van de dijk en het jubileumbosje (incl. wal) en van enkele zandruggen begroeid met ouder wordend riet. Wordt in opdracht van Landschapsbeheer Drenthe (SLD) uitgevoerd. Het maaisel voert de werkgroep af naar de nieuwe broeibulten.

 • Stapsgewijs dunnen ‘ruilverkavelingsbeplanting’ achterzijde van het veentje om aan te sluiten bij de jonge  broekbosbeplanting van het landgoed Zeijen. Dit seizoen beginnen met twee of drie zicht-openingen van ca. 10 meter breed richting het landgoed. Snoeihout wegzetten in houtrillen ten behoeve van vogels en andere dieren.

 • In geval van dragend ijs in de winter de opslag aan wilg en berk in het veentje afzetten en de takken afvoeren. Als er geen winter lijkt te komen dan halverwege het winterseizoen met behulp van rijplaten zoveel mogelijk opslag uit het veentje zien te krijgen. Doel: vanuit oogpunt van cultuurhistorie de openheid van het veentje handhaven.

 

Elders in deze omgeving

 • Diverse bestaande zichtplekken open maken en terreintje rondom de kikkerpoel vrij maaien;

 • Aan rechterkant van paadje naar de Zuiderstraat een ouder vak nabij de Zuiderstraat (ca. 100 meter) flink dunnen of helemaal afzetten om verjonging te bereiken; met name is dit gunstig voor vlinders (meer warmte).

   

Haverkampsveen en omgeving
 • Zichtplekken nabij Haverkampsveentje vrij maken.

 • Geitenraster vrij maaien van begroeiing en bramenopslag om goed zicht op het veentje te houden. Zorgen voor vrij zicht op het water vanaf de picknickbank door de op de waterlijn  staande lisdodde weg te maaien of met sloothaak uit te trekken en af te voeren.

 • Een al wat ouder deel van de houtwal rechts van het wandelpad verjongen door afzetten van de meeste bomen; de lagere struiken laten staan; met name is dit gunstig voor vlinders (meer warmte).

   

  Bollenveentje en omgeving

 • Maaien van de zicht-belemmerende bramenopslag op meerder plekken en het dicht begroeide deel rechts van de tjasker (advies Sibert Hoeksma). Wordt via Landschapsbeheer Drenthe uitgevoerd. Het cultuurhistorisch interessante beeld van het veentje met zijn veensleuven en –putjes blijft hierdoor behouden. Afvoeren maaisel naar te maken broeibult of op bereikbare plek laten liggen voor afvoer door SBB.

 • Met sloothaak bestaande en verlande sleuven opschonen van vooral de lisdodde (de sigaren); waar nodig de snit daarbij inzetten. Uitkomend materiaal door aannemer af laten voeren met kleine grijper / kraantje

 • Zorgen voor vrij zicht op het water vanaf de picknickbank


Meestersveentje en omgeving
 • Maaien opslag onder de bomenweide, het ‘dijkje’ langs het veentje en het deel rond en achter de tjasker. Dit seizoen het grote rietveld maaien omdat het riet na vier jaar “niets doen” aan het verouderen is. Dit alles wordt via Landschapsbeheer Drenthe uitgevoerd. De houtige opslag wordt tijdens de nationale natuurwerkdag  afgezet door vrijwilligers.

 • ·         Het aangekochte stukje bos in het veentje (direct aan de weg) wordt op termijn geveld zodat daarna de landschappelijke eenheid van het veentje is hersteld. Dit werkseizoen zal een eerste deel worden aangepakt. Afvoeren snoeihout op de natuurwerkdag.
 • Het uitslepen van het maaisel en de takken is onderdeel van onze Nationale Natuurwerkdag op 7 november. Voor de jeugdige deelnemers aan de natuurwerkdag werken we met een vlot. Het uitkomend riet kan in bundels worden gebonden en vervolgens gestapeld en het vormt daarmee een insectenburcht. Ook kunnen er broeibulten worden gemaakt. We voeren alles af op de vork of met de berries.

 

Veentjesroute algemeen

 • ·      Aanpakken wandelpad achter H. de Boer en (vorige eigenaar) R. Hoenderken; pad verbreden en tussen land Hoenderken en pad de houtwal flink afzetten (alleen enkele mooie bomen laten staan). Dit op verzoek van SBB. Snoeihout in rillen wegzetten in de wal.

 

 • ·         Aan begin van de Broekenweg is links jaren geleden de oude eikenwal weer in het zicht gebracht (naast de zitbank). Het bosje is nu nagenoeg weer dichtgegroeid. Dit bosje wordt dit seizoen daarom weer geheel gedund om de eiken zichtbaar te krijgen. Takken wegzetten in rillen. Doel: verbeteren wandelomgeving en waarborgen levensduur oude eiken.

 

 • Op meerdere plaatsen moet de route worden aangevuld met goed woudzand. Hiervoor wordt na inventarisatie een plannetje gemaakt.

   

  Fietsroute Zeijen

  De enkele jaren geleden ontwikkelde Fietsroute Zeijen geeft een goed beeld van de omgeving van het dorp Zeijen. Zowel de oudere delen als de jonge ontginningen worden aangedaan. Langs de route zijn mogelijkheden aanwezig om de kwaliteit van de route te verbeteren. Dit past goed in het gemeentelijk beleid uit het Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo.

  Daarbij valt te denken aan verbeteringen op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie, landbouw en recreatie. Enkele mogelijkheden:

  Natuur:

 • het vergroten van de soortenrijkdom (biodiversiteit) door bestaande houtsingels (deels) te verjongen,

 • in overleg met de eigenaren inrichten van enkele weidevogel-gebiedjes (later maaien, hogere waterstand etc.) en/of vlindervriendelijke gebiedjes. De boermarke kijkt naar mogelijkheden hiervoor.

   

  Landschap, recreatie en beleving:

 • in het zich brengen van de zeer oude eiken die in de ruilverkaveling destijds zijn omringd met snel groeiend hout wat de ontwikkeling van de eiken belemmert. Van oude luchtfoto’s (1935) is af te leiden dat de eiken bijna honderd jaar oud zijn

 • herstel van de openheid van het beekdal, sommige houtsingels lopen nu erg ver door naar de beek (Masloot) wat de kenmerkende openheid van het beekdal belemmert

 • Enkele zichtplekken maken op markante punten

 • plaatsen van een zitbank of picknickbank op plekken met een mooi uitzicht.

   

  Cultuurhistorie:

 • op enkele informatieborden de fietser wijzen op de cultuurhistorisch interessante omgeving (type boerderijen, ontginningen, de essen etc.)

   

In dit en komende werkseizoenen maakt de werkgroep in overleg met Staatsbosbeheer (eigenaar) een begin met de verbetering van de fietsroute door de twee houtsingels haaks op de Oosterweg flink te dunnen. Dit gebeurt gefaseerd in 3 of 4 jaar tijd en SBB zal van tevoren de te behouden bomen blessen. De afgesnoeide takken kunnen in rillen worden gezet.

 

Overige werkzaamheden
 • Snoeien dorpsboomgaard (door de ploeg van boomgaardeniers); evt. watergeven bomen in droge periode, etc. Herplant van doodgegane fruitboompjes.

 • Inzaaien met bloemrijke mengsels bij boomgaard, jubileumsteen en langs wandelpad in land van landgoed Pathuis. Zaad betrekken via SBB of Landschapsbeheer Drenthe.

 • Beheer en onderhoud van de gator (maanwagen), de keet en de bosmaaiers;

 • Beheer en onderhoud van de tjaskers; de speciale molengroep verzorgt dit;

 • Voorlichting en educatie via het Zeijerkraantie en de website www.zeijen.nu.

 • Ophogen zitbankjes en picknickbanken zodat men een zithoogte krijgt van 46 cm. Nu kunnen wat kleinere mensen niet prettig zitten

 • Opzetten en periodiek uitvoeren monitoringprogramma en resultaten toegankelijk maken

   

   

  Achtergrondinformatie bij het werkplan en de werkwijze van de werkgroep

 
Werkgebied van de werkgroep

Het werkgebied beperkt zich in beginsel tot de Veentjesroute en de Fietsroute Zeijen en de naaste omgeving ervan.

 

Uitgangspunt

Het beleid is gericht op een gevarieerd en verschralend beheer van watergangen, veentjes en bos- en landschapselementen (vergroten biodiversiteit) en het beheer van de recreatieve wandel- en fietsverbindingen rond Zeijen, waaronder met name de Veentjesroute Zeijen en de fietsroute Zeijen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de bevolking van de schoolkring Zeijen.

Belangrijk uitgangspunten zijn de cultuurhistorie en de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving die wij graag aan de wandelaars en fietsers willen laten zien om op die manier het erfgoed en het landschap levend en herkenbaar te houden.

Voorrang hebben steeds de beheermaatregelen van al eerder gerealiseerde projecten en elementen.

 

Werkwijze

De werkgroep laat zich adviseren door het SBB en de SLD. Jaarlijks wordt een werkplan opgesteld op grond van eigen praktijkervaring en inbreng van de bevolking van Zeijen. Het plan wordt in overleg met SBB en SLD zo nodig bijgesteld. Alvorens op bepaalde locaties te gaan zagen vindt overleg plaats met SBB en worden zo nodig bomen gemerkt die moeten blijven staan.

SBB ondersteunt de werkgroep met een jaarlijkse financiële bijdrage in de gemaakte kosten en door middel van het beschikbaar stellen van materieel (onder meer een één-assige grasmaaier), brandstof en kennis. De SLD ondersteunt de uitvoering onder meer door een deel van het maaiwerk in de veentjes te bekostigen en eveneens door het beschikbaar stellen van materieel en kennis. Ook van de zijde van de gemeenten Tynaarlo en Assen, de provincie Drenthe en het waterschap Noorderzijlvest wordt waar mogelijk bijgedragen in de uitvoering van de diverse op hun terrein liggende projecten.

 

Door de coördinator van de werkgroep wordt in de regel iedere donderdagavond een werkbericht verzonden waarin de voorgestelde werkzaamheden voor de komende werkochtend staan vermeld. Werkgroepleden melden zich per mail of telefonisch af voor donderdagavond 18.00 uur als zij de komende werkochtend niet aanwezig kunnen zijn.

Op de zaterdagmorgen kunnen altijd nog wijzigingen in het werkprogramma worden besproken.

 

Veiligheid

Het gebruik van bosmaaier en motorzaag gebeurt uitsluitend door diegenen die daarvoor de veiligheidscursus hebben gevolgd.

Steeds wordt voor het werk gecontroleerd of een bosmaaier in orde is. Wisselen van zaagblad etc. gebeurt alleen door de mensen die de cursus hebben gevolgd.

Er wordt uitsluitend met motorzaag of bosmaaier gewerkt als men in de benodigde veiligheidskleding is gestoken. Dit geldt ook voor degenen die maaisel harken of takken wegslepen.

Ieder werkgroeplid is hier zelf verantwoordelijk voor..Terug