Doelstelling en uitgangspunten

Zeijerwiek

Doelstelling

De Stichting Zeijerwiek e.o. is in 2001 opgericht en is een maatschappelijke organisatie met een non-profitdoelstelling. De stichting heeft ten doel: het behoud en het verbeteren van de woon- en leefomgeving van de schoolkring Zeijen. De stichting is voortgekomen uit de activiteiten die sinds 1983 zijn ontplooid door de Werkgroep Zeijerwiek. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
*  het uitvoeren van beheers- en inrichtingsmaatregelen ten behoeve van het behoud en de ontwikkeling van natuur,  landschap, recreatie en cultuurhistorie;
*  het opstellen en uitvoeren van omgevingsplannen, beheer- en projectplannen;
*  het inwinnen en gebruiken van deskundige adviezen van onder meer Staatsbosbeheer vanuit haar beheerplannen en van de Stichting Landschapsbeheer Drenthe;
*  het organiseren van voorlichtings-, recreatieve- en andere activiteiten in het licht van de hoofddoelstelling.

De Stichting Zeijerwiek e.o is onder meer verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de zogenaamde Veentjesroute Zeijen. Het betreft een wandelroute waarin de vele interessante zogenaamde veentjes en andere bezienswaardigheden aaneen zijn geschakeld. De Veentjesroute komt voort uit het Omgevingsplan Zeijen. Het vele beheers- en onderhoudswerk wordt uitgevoerd door de Werkgroep Zeijerwiek. De werkgroep is ondergebracht bij de stichting en zijn gelieerd aan het Staatsbosbeheer, beheereenheid Kop van Drenthe.
De Werkgroep Zeijerwiek bestaat uit 14 vrijwilligers. Zij houdt zich sinds 1983 actief bezig met natuur, cultuurhistorie, recreatie en landschap rondom Zeijen. De uitvoering van het jaarlijkse werk geschiedt in nauw overleg met het Staatsbosbeheer en de Stichting Landschapsbeheer Drenthe. De werkgroep krijgt verder de nodige ondersteuning en medewerking van Staatsbosbeheer, Stichting Landschapsbeheer Drenthe en is actief in de periode van september tot en met maart. In de zomermaanden voert zij ook diverse onderhoudswerkzaamheden uit, onder meer aan de Veentjesroute.

De stichting heeft tevens twee molentjes, genaamd 'tjaskers' , in beheer.


Uitgangspunten en geschiedenis vrijwillig natuur- en landschapsbeheer rond Zeijen

Filosofie

Het landschap waarin je woont is een soort tweede huis waarin je je thuis voelt.  In je eigen huis of dat van ouders of vrienden voel je je thuis omdat het er herkenbaar is; het huis heeft een eigen kleur en identiteit. Dat is met landschap ook zo. De landschappelijke en cultuurhistorische elementen bepalen die identiteit. Zeg je elders in Nederland dat je in Drenthe woont dan heeft men daar een beeld bij. Net als wij van Zeeland of Gelderland.
Maar je moet het wel willen en kunnen zien. Je moet het landschap kunnen lezen. Herkenningspunten zijn vaak verdwenen of men herkent ze niet meer. Weet onze jeugd nog dat Zeijen op de Zeijerrug ligt, geflankeerd door twee beekdalen? Weet iemand nog wat een voorde is of hoe een vitale houtwal met eiken er uit zag? Weet men hier over 30 jaar nog dat Zeijen ooit een haventje had?

De Stichting Zeijerwiek heeft onder meer als doel om landschappelijke en cultuurhistorische elementen weer in het zicht te brengen en daarmee de identiteit en de kleur van onze woon- en leefomgeving te versterken. Zodat men zich nog beter thuis voelt in een herkenbare omgeving. Een omgeving die als gevolg van de ontginningen en de ruilverkaveling ten behoeve van de landbouw grotendeels ‘op de schop is gegaan´. De herkenare elementen zijn dus ´schaars´.

Bij het begin
De Zeijerwiek dreigde begin 1980 te verlanden en onherkenbaar te worden. Op de jaarvergadering van de Belangenvereniging werd bepleit daar iets aan te doen, want
-       men had er nog schepen zien varen
-       men kon er vroeger zo fijn zwemmen
-       men had er met zijn vader leren vissen
-       men kon er eerder zo mooi wandelen

Vanuit cultuurhistorische, nostalgische en recreatieve overwegingen werd besloten er iets aan te doen en zo ontstond de werkgroep Zeijerwiek. Wanneer we de natuur haar gang hadden laten gaan dan was de wiek verder verdroogd, verland, met afval verontreinigd en verdwenen onder bos en struiken. Door hem open te houden ontwikkelden zich nieuwe natuurwaarden. De ijsvogel is een jaarlijkse gast, de diversiteit aan water- en oeverplanten is groot en de onderwaterflora en – fauna oogst bewondering van deskundigen zoals onderwater-fotograaf Kolvoort. Zeldzame sponssoorten zijn uniek voor Nederland en groeien hier dank zij het uiterst schone water van de wiek.

Vervolg

Na de wiek werden de veentjes aangepakt. Ook hierom werd vanuit de bevolking gevraagd omdat:
-       mijn opa hier nog turf heeft gestoken en de verveningspatronen straks niet meer herkenbaar zijn;
-       vroeger het veentje wit was van zeldzame soorten als wollegras en veenpluis;
-       het water in het veentje niet meer zichtbaar is.

Ook nu weer vanuit cultuurhistorische en recreatieve overwegingen is de werkgroep Zeijerwiek er mee aan de slag gegaan en de veentjes zijn weer herkenbaar. Het jaarlijks maaien, het waterpeil geleidelijk verhogen en het uittrekken van de oude veensleuven heeft bovendien vroegere natuurwaarden terug gebracht. De watersnip, meerkoet en het waterhoen broeden er samen met diverse eendensoorten; veenpluis en wollegras keerden terug en een groot aantal – waaronder zeldzame –soorten veenmos breidt zich explosief uit. Ook hebben de ringslang, de alpen-watersalamander en diverse soorten muizen er een goed biotoop gevonden.
Wanneer we hier natuur haar gang hadden laten gaan dan hadden de vier veentjes er nu net zo bijgelegen als het Holtveentje (begin strubben) en het Witteveen (nabij hunebed).

Omgevingsplannen
Tot vier keer toe is een Omgevingsplan Zeijen gemaakt. Een geïntegreerd plan (landbouw, natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie) waarvoor de bevolking van ons dorp tijdens openbare bijeenkomsten en via het Zeijerkraantie en later de website (Omgevingsplan 4) ideeën aan kon dragen. Die ingebrachte ideeën beperkten zich over het algemeen tot landschap, cultuurhistorie en recreatie.
Waar mogelijk zijn die ideeën uitgevoerd en dat heeft onder meer geleid tot:
-       behoud, beheer en versterking van de Zeijerwiek en een viertal veentjes als cultuurhistorisch erfgoed;
-       vitale houtwallen, vrijstaande eiken die zeer oud mogen worden en mooie zichtplekken/zichtlijnen;
-       een grotere biodiversiteit dank zij gevarieerd beheer van houtwallen, veentjes en  Zeijerwiek;
-       een prachtige wandelroute, de Veentjesroute, en de fietsroute “Beleving van het landschap”;
-       herstel Asserwiek en de wiek langs de Vorenkampsweg;
-       watervoorziening ijsbaan en landschappelijke inpassing van het gebouwtje van de ijsclub Zeijen en de werkgroep Zeijerwiek;
-       herkenbare beekdalovergangen;
-       in het landschap zichtbaar gemaakte voormalige loswal/haventje Zeijen met als ultieme wens hier op termijn weer open water te hebben;
-       herkenbare grens boermarke Zeijen;
-       op diverse plaatsen mooie Drentse landhekken;
-       een kikkerpoel en een vleermuizenbunker;
-       een historische voorde in het eeuwenoude Kerkpad;
-       een veldnamenkaart op de brink;
-       het schoolproject “kinderen in het landschap” (wordt elke twee jaar herhaald).

Meer informatie, klik op menu linkerzijde 'Omgevingsplannen'.

Zeijerwiek

 

 Terug