Doelstelling en uitgangspunten

 

Zeijerwiek 2 panorama

Doelstelling

De stichting ZeijerWiek en Omgeving is in 2001 opgericht en is een maatschappelijke organisatie met een non-profitdoelstelling. De stichting heeft een actief bestuur en heeft ten doel: het behoud en het verbeteren van de woon- en leefomgeving van de schoolkring Zeijen. De stichting is voortgekomen uit de activiteiten die sinds 1983 zijn ontplooid door de Werkgroep Zeijerwiek. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
*  het uitvoeren van beheer- en inrichtingsmaatregelen ten behoeve van het behoud en de ruimtelijke ontwikkeling van de waarden van natuur, biodiversiteit, landschap, beleving en cultuurhistorie;
*  het opstellen en uitvoeren van omgevingsplannen, beheer- en projectplannen;
*  het inwinnen en gebruiken van deskundige adviezen van onder meer de gemeente Tynaarlo, het Staatsbosbeheer vanuit haar beheerplannen en van de Stichting Landschapsbeheer Drenthe;
*  het organiseren van voorlichtings-, recreatieve- en andere activiteiten in het licht van de hoofddoelstelling.

De Stichting Zeijerwiek en Omgeving is onder meer verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de zogenaamde Veentjesroute Zeijen. Het betreft een wandelroute waarin de vele interessante zogenaamde veentjes (pingo-ruïnes) en andere landschapswaarden aaneen zijn geschakeld. De Veentjesroute komt voort uit het Omgevingsplan Zeijen I uit 1996. In 2012 is tevens een educatieve fietsroute uitgebracht, de Fietsroute Zeijen.
Het vele beheer- en onderhoudswerk wordt uitgevoerd door de vrijwilligers van de Werkgroep Zeijerwiek. De werkgroep is ondergebracht bij de stichting en is gelieerd aan het Staatsbosbeheer, beheereenheid Kop van Drenthe. De nauwe samenwerking met de IJsclub Zeijen maakt huisvesting mogelijk.
De Werkgroep Zeijerwiek bestaat uit 14 vrijwilligers en is sedert 1983 actief elke zaterdagochtend van september tot en met maart. In de zomermaanden voert zij ook diverse onderhoudswerkzaamheden uit, onder meer aan de Veentjesroute. Geheel onder aan deze pagina staat de privacyverklaring.

Meestersveen panorama

De stichting heeft in beheer twee molentjes in enkele veentjes, zogenaamde 'tjaskers'

Tjasker Bollenveen panorama


Uitgangspunten en legitimatie vrijwillig natuur- en landschapsbeheer rond Zeijen

Filosofie

Het landschap waarin je woont is een soort tweede huis waarin je je thuis voelt.  In je eigen huis of dat van ouders of vrienden voel je je thuis omdat het er herkenbaar is; het huis heeft een eigen kleur en identiteit. Dat is met landschap ook zo. De landschappelijke en cultuurhistorische elementen bepalen die identiteit. Zeg je elders in Nederland dat je in Drenthe woont dan heeft men daar een beeld bij. Net als wij van Zeeland of Gelderland.
Maar je moet het wel willen en kunnen zien. Je moet het landschap kunnen lezen. Herkenningspunten zijn vaak verdwenen of men herkent ze niet meer. Weet onze jeugd nog dat Zeijen op de Zeijerrug ligt, geflankeerd door twee beekdalen? Weet iemand nog wat een voorde is, hoe waardevol beekdalen zijn of hoe een vitale houtwal met eiken er uit zag? Weet men hier over 30 jaar nog dat Zeijen ooit een haventje had?

De Stichting Zeijerwiek en Omgeving heeft onder meer als doel om landschappelijke en cultuurhistorische elementen weer in het zicht te brengen en daarmee de identiteit en de kleur van onze woon- en leefomgeving te versterken. Zodat men zich nog beter thuis voelt in een herkenbare omgeving. Een omgeving die als gevolg van de ontginningen en de ruilverkaveling ten behoeve van de landbouw grotendeels ‘op de schop is gegaan´. De herkenbare elementen zijn dus ´schaars´ en de biodiversiteit is tanende.

Ontstaan van de stichting
De Zeijerwiek dreigde begin 1980 te verlanden en onherkenbaar te worden. Op de jaarvergadering van de Belangenvereniging werd bepleit daar iets aan te doen, want
-       men had er nog schepen zien varen
-       men kon er vroeger zo fijn zwemmen
-       men had er met zijn vader leren vissen
-       men kon er eerder zo mooi wandelen

Vanuit cultuurhistorische, nostalgische en recreatieve overwegingen werd besloten er iets aan te doen en zo ontstond de werkgroep Zeijerwiek. Wanneer niets was ondernomen dan was de wiek verder verdroogd, verland, met afval verontreinigd en verdwenen onder bos en struiken. Door hem open te houden ontwikkelden zich nieuwe natuurwaarden. De ijsvogel is een jaarlijkse gast, de diversiteit aan water- en oeverplanten is groot en de onderwaterflora en – fauna oogst bewondering van deskundigen zoals onderwater-fotograaf Kolvoort. Zeldzame sponssoorten zijn uniek voor Nederland en groeien hier dank zij het uiterst schone water van de wiek.

Na de wiek werden de oerveentjes aangepakt. Ook hierom werd vanuit de bevolking gevraagd omdat:
-       mijn opa hier nog turf heeft gestoken en de verveningspatronen straks niet meer herkenbaar zijn;
-       er nog CO2-bindende veenpakketten en veenmossen bewaard zijn gebleven;
-       vroeger het veentje wit was van zeldzame soorten als wollegras en veenpluis;
-       het water in het veentje niet meer zichtbaar is.

Ook nu weer vanuit cultuurhistorische en biodiversiteits overwegingen is de werkgroep Zeijerwiek er mee aan de slag gegaan en de veentjes zijn weer herkenbaar. Het jaarlijks maaien, het waterpeil geleidelijk verhogen en het uittrekken van de oude veensleuven heeft bovendien vroegere natuurwaarden terug gebracht. De watersnip, meerkoet en het waterhoen broeden er samen met diverse eendensoorten; veenpluis en wollegras keerden terug en een groot aantal – waaronder zeldzame –soorten veenmos breidt zich explosief uit. Ook hebben de ringslang, de alpen-watersalamander en diverse soorten muizen er een goed biotoop gevonden.
Wanneer we hier natuur haar gang hadden laten gaan dan hadden de vier veentjes er nu net zo bijgelegen als het Holtveentje (begin strubben) en het Witteveen (nabij hunebed).

Omgevingsplannen
Tot vijf keer toe is een Omgevingsplan Zeijen gemaakt. Een geïntegreerd plan waarvoor de bevolking van ons dorp tijdens openbare bijeenkomsten en via het Zeijerkraantie en later de website (Omgevingsplannen) ideeën aan kon dragen. Die ingebrachte ideeën beperkten zich over het algemeen tot natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie.
Meer informatie, klik op menu linkerzijde 'Omgevingsplannen'.

Natuurwerkdag 2018 panorama

Zeijerwiek

 

Privacyverklaring Stichting Zeijerwiek en Omgeving

In deze privacyverklaring legt de Stichting Zeijerwiek en omgeving (hierna Stichting), gevestigd te Vorenkampsweg 4 9488TG te Zeijerveld met KvK-nummer: 04063807, uit welke persoonsgegevens de Stichting verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. De Stichting respecteert de privacy van al haar leden. Persoonlijke gegevens die aan Stichting worden verstrekt worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de activiteiten van Stichting te maken hebben. De Stichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening van de Stichting of wanneer u anderszins contact heeft met de Stichting, bijvoorbeeld via e-mail, legt de Stichting de door u opgegeven gegevens vast. De Stichting bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Tevens informeert de Stichting haar leden over haar dienstverlening en/of activiteiten door middel van mailverkeer. Het mailbestand van de leden wordt niet aan derden verstrekt. De Stichting gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van de Stichting naar de aard van het contact noodzakelijk is.

Voor vragen over dit privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met de Stichting opnemen door het sturen van een e-mail naar:

Wijzigingen in deze privacyverklaring: de Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Van eventuele wijzigingen wordt u per mail op de hoogte gebracht.

 (indien van toepassing)

Elektronische mailings

Voor het versturen van e-mails en/of nieuwsbrieven door de Stichting is geen uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming nodig van de ontvanger. Zij moet namelijk via e-mail kunnen informeren over het reilen en zeilen binnen de Stichting, zoals het versturen van een uitnodiging of informatie met betrekking tot de Stichting.

De Stichting gebruikt de mailadressen van haar leden uitsluitend en alleen voor doeleinden als in de vorige zin is aangegeven.

 

Toelichting

Elke stichting is verplicht om vanaf 25 mei 2018 een privacyverklaring te hebben volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming. In de verklaring staat hoe de Stichting Zeijerwiek en omgeving omgaat met persoonsgegevens. Bijgaand ontvangt u de privacyverklaring van onze Stichting. 

Mocht u hierover nog vragen of op- of aanmerkingen hebben dan deze graag aan mij mailen. 

  

Met vriendelijke groet,

C. Meijering

secretaris

 Terug