Landschap de Zeijerwiek

zeijerwiek panorama
Lange termijn visie beheer en ontwikkeling Zeijerwiek:

Het landschap 'De Zeijerwiek' is een onderdeel van ons Natuurnetwerk Nederland (NNN), de ecologische hoofdstructuur van Nederland: een samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. Het vormt een belangrijk onderdeel van het natuurbeleid. Het streven is de biodiversiteit in Nederland ten minste te stabiliseren, en dus verdere achteruitgang tegen te gaan: het door de EU aanvaarde standstillbeginsel. Het nieuwe klimaatbeleid geeft hieraan verder invulling door te streven naar extra CO2-vastlegging door bosaanleg of veenvormende processen en waterconservering, dat wil zeggen gebiedseigen water langer vasthouden.
Vanuit het oogpunt van cultuurhistorische betekenis voor het dorp wordt de Zeijerwiek hersteld (zie accentuering loswal), ontwikkeld en beheerd. De biodiversiteit is hoog vanwege 35 jaar lang gevarieerd beheer en het op peil houden met zeer schoon grondwater. De monitoring van dit gebied vindt inmiddels structureel plaats.
Deze gedachtelijn betekent voor het beheer dat vooral langs de smalle lange armen van de Zeijerwiek, waar vroeger de schepen werden voortgetrokken geen plaats is voor de ontwikkeling van struiken of grotere bomen. Voor een deel zijn of worden deze dan ook verwijderd. De landschappelijke accentuering van de wiek zijn de naastgelegen ‘houtsingels’ die de lijnen vormen. Deze zijn in de ruilverkaveling Vries vanuit landschappelijk oogpunt aangelegd. Hierin worden een aantal oudere eiken aangewezen die de potentie hebben om ´eeuwenoud te worden´. Deze worden ook vanuit ´beleving en verwondering´ vrij gezet.
Deze keuze wordt nog belangrijker nu aan beide zijden zich bos (landgoed) gaat ontwikkelen. De hooggelegen smalle waterkerende dijk van de wiek, is kwetsbaar en kent al enkele 'lekken'. Vanuit veiligheid worden ook grotere bomen die op deze dijk groeien terug gezet.
Langs de Zeijerwiek worden voor de hengelaars enkele visplekjes open gehouden.
Inmiddels hebben zich vele bijzondere planten- en diersoorten gevestigd. De ijsvogel komt in grote getale voor en inmiddels heeft ook de otter zich gevestigd.
De beleving voor de wandelaar wordt vergroot door zichtlijnen open te houden waardoor de bijzondere kenmerken van de Zeijerwiek, de doorsnijding van het Veldakkerveen en het aangrenzende beekdal van de Broekenloop zichtbaar blijven. De ecologische, hydrologische en belevingssamenhang van dit beekdal van de 'Broekenloop' staat volop in de schijnwerpers. Samen met gebiedspartners wordt de komende jaren gewerkt om de biodiversiteit duurzaam te laten toenemen.

Maatregelen:

  • biodiversiteit behouden en waar mogelijk vergroten;
  • open en beleefbaar houden;
  • water langer vasthouden door waterstanden in verschillende deelgebiedjes op peil te houden;
  • pleksgewijs maaien van de oevers;
  • afvoeren maaisel;
  • beheren visstand;
  • openhouden enkele visplekjes;
  • afzetten van houtige opslag of dunnen van overwoekerende bomen of bosschages;
  • zwerfvuil opruimen.


FILMBEELDEN  LANDSCHAP DE ZEIJERWIEK


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJECT 2020-2030

Gedempte deel Zeijerwiek weer 'in het zicht'

'Een stukje Zeijer geschiedenis beleven'

Luchtfoto van de Zeijerwiek, de loswal in 1935

De wandelaar die langs dit zandpad naar de Zeijerwiek loopt zal na het passeren van de slagboom meestal niet weten dat de Zeijerwiek vroeger doorliep tot bij die slagboom. Daar waar toen de wiek liep stond een jonge houtsingel. En in het aangrenzend agrarisch gebied lag vroeger een zwaaikom/haventje waar de schepen hun goederen losten en nieuwe vracht innamen. Op de oude luchtfoto uit 1935 is dat verhaal goed te zien.

Helaas werd dit deel van de wiek eind jaren zestig gedempt met puin en ander sloopmateriaal. Al vele jaren heeft de Stichting Zeijerwiek als grote wens om de gedempte wiek weer open te krijgen. In het gestorte materiaal is helaas ook asbest aangetroffen wat het op dit moment met teruglopende subsidies te kostbaar maakt om de wiek te saneren en daarom is gekozen voor het opknippen van het project in twee fasen.

Fase I is uitgevoerd in overleg met Staatsbosbeheer, de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo. Het project paste binnen het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente en de eerste fase kan van start dankzij subsidies van de gemeente Tynaarlo, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het RABO Bank Coöperatiefonds. In fase I is het de bedoeling om de voormalige wiek en het haventje weer duidelijk zichtbaar te maken in het landschap. Zodra meer financiële middelen beschikbaar komen kan de dichtgestorte wiek vervolgens worden gesaneerd (fase II) en komt er weer water te staan.
De strakke lijn van de vroegere wiek is weer zichtbaar gemaakt door de in de jaren zeventig aanplant te verwijderen. Aan weerszijde van de vroegere wiek zijn kades aangelegd. De vroegere zandweg aan de westzijde van de wiek (zie luchtfoto) is in ere hersteld.

De wandelaar kan op deze manier 'het verhaal van de Zeijerwiek' beleven en dit deel van de Zeijer historie blijft bewaard voor het nageslacht.

De uitvoering van fase I is in 2012 door de werkgroep Zeijerwiek gebeurd in nauwe samenwerking met Henk Bousema BV.

Voor vragen en nadere informatie kan men mailen naar:


Water in de wiek, foto 1968. Ooit zal daar het water weer schitteren. Genomen richting noordoosten, huis links is thans van de familie A. Noord.Terug