Meestersveen

Meestersveen panorama

HET MEESTERSVEEN

Aan de oostzijde van het dorp ligt het Meestersveen (kaart of luchtfoto). Een eeuw geleden maalde een tjaskermolentje het water uit een deel van het veentje ten behoeve van het afgraven van het veen. Op initiatief van een inwoner, Jelke Bennink, was op deze plek een tjasker, gevonden in een schuur in Amen, gerestaureerd en in 1983 bij dat veentje geplaatst. Een tjasker is een klein houten molentje dat onder meer werd gebruikt om een deel van het veentje droog te malen. De bewoners konden daarna veen baggelen uit het drooggemalen gedeelte. In een groot deel van het veen ligt nog een veenpakket van enkele meters dik dat nog in stand wordt gehouden door veenmossen.
Henny Lanting, de vrouw van een lid van de werkgroep, had op dat veentje nog leren schaatsen. In de jaren dertig van de vorige eeuw was dit de ijsbaan van het dorp Zeijen.
Een informatiebordje over de tjasker is aan de naastgelegen verharde weg geplaatst. Zo wordt voor de wandelaar en de fietser het verhaal levend gehouden.

26500003

Een paar werkgroepleden van de Werkgroep Zeijerwiek zagen rond 1992 het aanpakken en herstellen van dit veentje in eerste instantie niet zitten. Het leek nogal verdroogd en verland en het was omringd door goed ontwaterde landbouwgronden. Het veentje was dichtgegroeid met voornamelijk waterwilg en de mooie oude veenputten lagen uit het zicht, vooral aan de achterzijde van het veentje. Toch werden met man en macht in 1993 vanuit een herstelplan stap voor stap maatregelen uitgevoerd. Dankzij de activiteiten en projecten is nu weer volop water zichtbaar na vele jaren van verdroging en verlanding. Er staat nog veel riet en lisdodde. Dit geeft aan dat door toevoer van voedselrijk water de oorspronkelijke vegetatie is beïnvloed. Maar op het middengedeelte zijn veenpluis en diverse soorten veenmos weer aan het terugkomen. Daarnaast groeit er waterwilg, wateraardbei, waterviolier, distel, waternavel en veenmos.

Na bijna 30 jaar actief beheer zijn mooie resultaten bereikt. Knelpunt is nog steeds de geïsoleerde ligging van het veentje waardoor de waterkwantiteit en -kwaliteit onder druk staat. De koppeling aan bijvoorbeeld nieuwe (klimaat)bossen is zeer kansrijk.


FILMBEELDEN MEESTERSVEENTerug