Nieuws monitoring


Overzicht waarnemingen flora en fauna 2023

29-05-2024

In 2023 zijn er weer veel waarnemingen gedaan in de directe omgeving van Zeijen. De waarnemingen die zijn ingevoerd in waarneming.nl zijn terug te vinden op zeijerwiek.waarneming.nl. Sjoerd Boonstra, coördinator van de Natuurwerkgroep Zeijen, heeft een overzicht van gemaakt van alle waargenomen soorten. In dit overzicht geeft hij bovendien aan, wanneer de soort voor het eerst is waargenomen in onze omgeving.

Klik hier om het verslag te downloaden.


Vleermuizentelling 2024

17-05-2024

Net als ieder jaar heeft de vleermuizenwerkgroep Drenthe in het laatste weekend van januari de vleermuizenbunker in Zeijen bezocht. En net als vorig jaar telden ze 2 gewone grootoorvleermuizen. De bunker lijkt meer geschikt voor overwinterende salamanders. Zoals ieder jaar waren er weer veel alpenwatersalamanders en kleine watersalamanders. Deze zijn niet geteld, want met veel stapels hout en stenen zijn de wegkruipmogelijkheden te groot. Onder 1 plankje lagen bijvoorbeeld al meer dan 50 alpenwatersalamanders. Ze laten ze liever met rust.

Van alle tellingen in Drenthe is weer een verslag gemaakt. Klik hier om het verslag te downloaden.

Natuurwerkdag

6-11-2023

Afgelopen zaterdag wandelden, tegen negen uur ’s ochtends, de eerste Natuurwerkers voor een dag het zandpad richting landgoed Veenbroeken over om, samen met de ‘Wiekers’ te beginnen aan de landelijke Natuurwerkdag 2023. Naast de enkeling die per auto was gekomen, parkeerde parkeerwacht Erik deze ochtend ook een voorzichtig zonnetje boven het werkgebied. Alleen de wind wakkerde nog wat. Kortom: een ideaal begin voor een prachtige werkochtend.

Na het ‘hartelijk welkom’ van locatieleider Hetty; de activiteitenuitleg van Wiekleider Henk en wat gebiedsgeschiedenis van landgoedeigenaar Tony, kon het benodigde gereedschap worden gepakt en één van de vier klusleiders worden gevolgd: tijd om de door landschapsbeheer Drenthe verzorgde handschoenen te laten wapperen!

Driftig is er gezaagd, geknipt, geharkt, gevorkt, gerild, geberried, afgevoerd & gestapeld tot de klok ‘koffie’ sloeg.

Koffie met gebak dit keer! De dag daarvoor had de stichting ZeijerWiek e.o. namelijk de groene anjer prijs in ontvangst mogen nemen. Een mooie erkenning voor veertig jaar onderhoud & verbetering van de Wiek en de veentjes rondom Zeijen. Een prijs waar, ook niet onbelangrijk, een aardig geldbedrag aan gekoppeld is.

Nadat het bruine vocht was weggespoeld en de slagroom van de mondhoeken was geveegd, gingen de handschoenen weer aan. En terwijl hard aan de verfraaiing van het gebied werd gewerkt, begon de snert voor de afsluitende lunch al langzaam te pruttelen. 

Er is veel gedaan! De enthousiaste verhalen over de volle soeplepels heen en de super gezellige sfeer, tekenden dit geslaagde evenement.

Alle deelnemers & medewerkers ontzettend bedankt. Het was top!

En voor diegene die er niet bij waren: alles wat nu is weggehaald groeit gewoon weer aan. Dus…tot volgend jaar?


Lees meer op Zeijen.nu »

Vleermuizentelling 2023

25-07-2023

Ook in 2023 heeft de vleermuizenwerkgroep Drenthe vleermuizen geteld op diverse locaties in Drenthe. In onze vleermuizenbunker in Zeijen vond deze telling plaats op 28 januari 2023. Druk was het er niet, althans niet wat betreft de vleermuizen.

Er overwinterden maar 2 grootoorvleermuizen. Maar net als ieder jaar bleken ook dit jaar een groot aantal alpenwatersalamanders en kleine watersalamanders de bunker te kunnen vinden om te overwinteren.

Kathelijn de Maeijer en Henk Netten van de vleermuizenwerkgroep maakten een verslag met een overzicht van alle tellingen in Drenthe. Klik hier om het verslag te downloaden.

 

Natuuronderzoek Zeijen

25-12-2022

Afgelopen voorjaar hebben we twee gebieden op broedvogels onderzocht: de Zeijerstrubben en het dorp Zeijen.

Zeijerstrubben
Het onderzochte gebied ligt ruwweg tussen de bebouwing van Zeijen, Peesterweg, Westerseveld en Zuiderstraat. Het gebied heeft verschillende soorten biotopen: akkerbouw (Noordes en Zuides), het beekdal van de Broekenloop, twee vennetjes (Bolleveen en Haverkampsveen) en natuurlijk het bos-en struweelgebied van de Zeijerstrubben met uitlopers in het beekdal.
In ons onderzoek hebben we vooral gekeken naar meer bijzondere vogels die hier voorkomen en niet naar algemene soorten als Roodborst, Koolmees, Houtduif enz.

Dorp Zeijen
Dit jaar hebben we voor het eerst ook het dorp Zeijen goed onderzocht. Ondanks dat we gekozen hadden voor alleen de bijzondere soorten te inventariseren nog een hele klus. Maar het heeft wel een heel mooi resultaat opgeleverd met bijzondere en verrassende waarnemingen. Elke loopronde door het dorp deden we aan de hand van een vaste looproute.

Klik hier voor het complete rapport en hier voor het soortkaartje van het dorp en hier voor het soortkaartje van de Zeijer Strubben.

Nieuws van de Natuurwerkgroep Zeijen

13-04-2022

Afgelopen zaterdag hebben we de aftrap gedaan voor een nieuw telseizoen. Voor het eerst sinds twee jaar konden we dat weer eens met de hele werkgroep doen. Toch anders dan elkaar enkel digitaal te contacten. Dit jaar gaan we voor de tweede keer de Zeijerstrubben onderzoeken op broedvogels. Daarnaast gaan we ook het dorp Zeijen dit jaar systematisch in kaart brengen. 

Vogelonderzoek in Zeijen

De komende maanden kunt u ons in het dorp tegen komen: leden van de werkgroep, lopend door het dorp en speurend naar vogels. Met gespitste oren (om vogelzang op te vangen) en gewapend met een verrekijker (om goed te kijken). Meestal in het weekend en altijd vroeg in de morgen. We lopen een vaste route en blijven daarbij op de openbare wegen en paden. Mogelijk dat we bij uw huis stil blijven staan om naar iets te kijken of te luisteren. Weest u dan gerust: we gluren niet naar u, maar willen dan even goed kijken of luisteren naar vogels in of nabij uw tuin. Ook u kunt ons helpen. Hebt u bijzondere* vogels in uw (achter)tuin? Dan kunt u dat aan ons doorgeven. Stuur een mail naar natuurwerkgroepzeijen@gmail.com of schiet een van ons aan als we bij uw huis staan.
* Het gaat daarbij niet om de meer algemene soorten als Merel, Spreeuw, Houtduif, Koolmees, Pimpelmees, Roodborst, Winterkoning, enz. Maar wel om soorten als Groenling, Gekraagde roodstaart, Witte kwikstaart, Putter, Braamsluiper, Spotvogel, alle uilen, spechten  en zwaluwen, enz. 

Behalve broedvogels in kaart brengen houden we ons ook bezig met allerlei andere soortgroepen. In 2022 willen we extra aandacht geven aan vooral mossen en paddenstoelen. Twee soortgroepen waar we nog te weinig beeld van hebben. mossen, kevers en bijen.

Ondertussen is het jaaroverzicht van 2021 ook klaar. In totaal zijn er het afgelopen jaar 840 verschillende soorten waargenomen. Daarvan waren er 188 waarnemingen van nieuwe soorten. Nachtvlinders en planten scoorden opnieuw weer hoog: beide soortgroepen telden net iets meer dan 40 eerste waarnemingen. Dagvlinders (0) en vissen (1) scoorden het laagst. Onderstaand de samenvatting van alle aantallen per soortgroep. Het volledige overzicht is te vinden in de bijgevoegde bijlage.

Meer weten? Er zijn enkele speciale webpagina’s met meer informatie over de flora en fauna in en rond Zeijen:

zeijerwiek.waarneming.nl: overzicht van waarnemingen

zeijerwiek.zeijen.nu/werkwijze-monitoring: overzicht en informatie van inventarisaties

Wilt u meedoen met inventariseren, neemt u dan contact met ons op. Mocht u iets bijzonders zien, ook dat horen we graag!

Natuurwerkgroep Zeijerwiek
Sjoerd Boonstra 
natuurwerkgroepzeijen@gmail.com 
0592-409185 / 06-13147901

Toch nog bewoning in de vleermuizenbunker

27-01-2022

De vleermuizenwerkgroep Drenthe is weer langs geweest om te kijken of onze vleermuizenbunker bewoond wordt. Er bleken 3 grootoorvleermuizen te overwinteren en meer dan 70 salamanders.

Normaal gesproken komt de vleermuizenwerkgroep ieder jaar langs om te tellen, maar in verband met corona hebben ze vorig jaar een jaartje overgeslagen. Dit jaar is er wel weer geteld, maar wel zijn er strenge veiligheidsmaatregelen genomen, zodat de vleermuizen niet besmet raken met het coronavirus. Helaas hebben we eind vorig jaar last gehad van vandalisme. De vandalen hebben geprobeerd de deur van de vleermuizenbunker open te breken. Hierdoor sluit de deur de ruimte niet meer goed af en zal het binnenklimaat veel minder stabiel zijn. We waren dan ook bang dat er helemaal geen vleermuizen meer zouden overwinteren in onze bunker. Maar er waren toch nog 3 grootoorvleermuizen. Daarnaast was er een groot aantal alpenwatersalamanders en een klein aantal kleine watersalamanders die de bunker hebben weten te vinden om daar in winterslaap te gaan tot ook voor hun de lente weer aanbreekt.


Foto 1: Eén alpenwatersalamander
Foto 2: Een groep Alpenwatersalamanders
Foto 3: Twee grootoorvleermuizen
Foto 4: Vandalisme bij de vleermuizenbunker

Klik hier voor het verslag van de Vleermuizentelling 2022 in heel Drenthe.

Vroege vogels Natuurwerkgroep Zeijen op pad voor vogel-inventarisatie

13-04-2021

Groenling SB Leden van de Natuurwerkgroep Zeijen zijn ook dit jaar weer vroeg op pad voor de inventarisatie van broedvogels in onze omgeving. Dit jaar wordt voor de tweede keer het gebied rond de Zeijerwiek geïnventariseerd. De inventarisatie is gestart eind maart. Iedere twee weken lopen de leden van de Natuurwerkgroep hun ronde rond zonsopkomst.

In 2018 is de Natuurwerkgroep Zeijen opgericht en sindsdien worden heel veel natuurwaarnemingen in onze omgeving vastgelegd. Voor de vogels gaat het niet om alle vogels, maar om de bijzondere broedvogels. Als u vroeg uit de veren bent en mensen langdurig stil ziet staan, vraagt u zich misschien af wat voor vreemde vogels dat zijn. Het zijn de vogeltellers van de Natuurwerkgroep Zeijen. Ze staan te kijken en ook te luisteren welke vogels ze horen. Omdat vogels vooral rond zonsopkomst zingen, gaan ze heel vroeg op pad. Dit jaar inventariseren ze het gebied ten zuiden en westen van Zeijen. Alle waarnemingen leggen ze vast. Coördinator Sjoerd Boonstra verzamelt alle gegevens en per telronde ontstaat dan een kaartje met alle waarnemingen. De waarnemingen worden bovendien vastgelegd op zeijerwiek.waarneming.nl.

Binnenkort komt er op de pagina’s van de Zeijerwiek onder Monitoring een pagina ‘Overzicht flora en fauna’ met de waarnemingen van eerdere jaren.
Wilt u meer weten over de Natuurwerkgroep Zeijen, kijk dan op zeijerwiek.zeijen.nu onder Monitoring bij werkwijze. Wilt u iets melden? Neem contact op met de coördinator Sjoerd Boonstra of met Hetty Regeer (zeijerwiek.zeijen.nu/contact-monitoring) of stuur dan een e-mail naar natuurwerkgroepzeijen@gmail.com.

Foto Groenling, gemaakt door Sjoerd Boonstra

Jaaroverzicht flora en fauna 2020

15-02-2021

Sinds 2018 kijken we jaarlijks terug op wat er zoal waargenomen is aan allerlei soorten planten en dieren. We krijgen daarmee ook steeds beter in beeld wat de soortenrijkdom is in en om ons dorp. Maar ook levert dit een goed overzicht van nieuwe of bijzondere waarnemingen op. In dit artikel blikken we terug op het jaar 2020.

In totaal zijn er in en rond Zeijen tot nu toe bijna 1500 verschillende soorten planten en dieren gevonden. Mogelijk zijn het er wel meer, maar dit betreft soorten die digitaal vastgelegd zijn. De belangrijkste bron daarvoor is www.waarneming.nl, een landelijke website waar iedereen alle waarnemingen in kan voeren. Voor onze omgeving is zelfs een eigen pagina beschikbaar. Deze is te vinden via www.zeijerwiek.waarneming.nl.

In het overzicht is per soortgroep aangegeven hoeveel verschillende soorten er in 2020 zijn waargenomen (ter vergelijking zijn ook de jaren uit de voorgaande overzichten toegevoegd). Onder ‘aantal’ staat per soort aangegeven hoeveel soorten er in alle jaren zijn waargenomen. De laatste kolom geeft het aantal nieuwe soorten aan die we in 2020 voor het eerst hebben gevonden. In totaal zijn dat er ruim 200. Vooral werden er nieuwe soorten insecten, planten en paddenstoelen gevonden. 

Klik hier voor de documenten: Jaaroverzicht waarnemingen en Overzicht flora en fauna Zeijen

Broedvogelonderzoek 2020

1-02-2021

Ondanks de beperkingen hebben we als Natuurwerkgroep Zeijen in 2020 toch ook weer een gebied kunnen inventariseren op broedvogels. Deze keer was dat het gebied aan de oostkant van ons dorp (tussen Zeijen, Rhee en Ubbena). Best een groot gebied (ruim 500 ha.) van akker- en grasland, nogal wat boomgroepen en bossingels en het water- en moerasgebied van Meestersveen en de zandwinningsplassen.

Tot nu toe gingen we jaarlijks samen als groep op pad, dat ging vanwege corona nu niet. Daarom hebben we ervoor gekozen om individueel of hooguit met 2 personen op pad te gaan. De gezelligheid van met elkaar op pad gaan werd gemist, maar wel konden we nu een groter gebied  goed onderzoeken. Hieronder een kort verslag.

Muskuseend Watervogels
Op het Meestersveen en de zandwinningsplassen troffen we heel wat watervogels aan. Naast algemene watervogels als Meerkoet, Waterhoen, Dodaars en Futen konden we ook territoria vaststellen van verschillende eenden- en ganzensoorten: Wilde Eend, Kuifeend, Krakeend, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Brandgans en Nijlgans. Ook zat er op het Meestersveen een tijdje een Muskuseend, een ontsnapte exoot, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika.

Klik op 'verder lezen' voor het gehele verslag.

Klik hier voor de bijlage met daarin de territoriumkaarten.


Lees meer op Zeijen.nu »

Vleermuizentellingen Drenthe 2020

7-01-2021

Ieder jaar in januari/februari worden de overwinterende vleermuizen in Drenthe op diverse locaties geteld. Afgelopen jaar telde de vleermuizenwerkgroep Drenthe in de vleermuizenbunker in Zeijen 6 gewone grootoorvleermuizen. Dat was voor onze bunker het hoogste aantal ooit geteld.

In heel Drenthe werden in 2020 aanzienlijk meer vleermuizen geteld dan in de voorgaande jaren, maar dit kwam vooral door een forse toename van het aantal overwinterende vleermuizen in het zuidelijk deel van Drenthe. In Noord- en Midden-Drenthe telde de vleermuizenwerkgroep juist wat minder overwinterende vleermuizen. Dit kwam met name door een aanzienlijke afname van het aantal baardvleermuizen, een soort die niet overwintert in de bunker van Zeijen.

Voor een totaaloverzicht van de vleermuizentellingen in Drenthe in 2020 klik hier.

Om zowel de tellers als de vleermuizen te beschermen tegen het corona virus worden de vleermuizen dit jaar helaas niet geteld.

Overzicht waarnemingen flora en fauna in en rond Zeijen in 2019

17-03-2020


In februari heeft Sjoerd Boonstra, de oprichter en coördinator van de Natuurwerkgroep Zeijen, een mooi artikel geschreven over de inventarisaties van die Natuurwerkgroep in 2019. Daarnaast heeft hij ook een totaaloverzicht gemaakt van alle natuurwaarnemingen in en rond Zeijen. In dit overzicht is bovendien aangegeven wanneer een soort voor het eerst is waargenomen in onze omgeving. Zeldzame soorten zijn in rood aangegeven.

Geïnteresseerd? Klik hier voor het totaaloverzicht van natuurwaarnemingen in en rond Zeijen.

Natuuronderzoek Zeijen

19-02-2020

De Natuurwerkgroep Zeijen heeft in 2019 weer een aantal inventarisaties gedaan. De broedvogels in de Zeijerstrubben, de Broekenloop en de aangrenzende gras- en akkergebieden zijn in kaart gebracht. En daarnaast zijn de libellen geteld in een aantal veentjes. Graag hadden we ook de dagvlinders nog willen inventariseren, maar dat is niet gelukt. Wel is er nog een soorteninventarisatie gedaan van vogels binnen het dorp Zeijen. Hieronder een kort verslag.

Watervogels
Naast algemene soorten als Wilde Eend, Meerkoet en Waterhoen hebben we in de veentjes de Kuifeend, Dodaars, Grauwe Gans en Brandgans met jongen waargenomen.
De Brandgans heeft in een graspol in het Bollenveen gebroed, maar toen de jongen uit het ei waren gekropen, is de hele familie aan de wandel gegaan om naar het Haverkampsveen.

 

Weidevogels
Grutto en Tureluur hadden we niet verwacht. Daarvoor zijn de onderzochte gebieden niet of nauwelijks geschikt. Ook de Scholekster hebben we niet gezien. Deze soort broedt niet meer op de akkers, maar heeft de gebouwen van de industriegebieden van Assen opgezocht. Daar worden meer jongen groot dan op de akkers rond Assen waar vossen en loslopende honden niet kunnen komen.
Van de weidevogels hebben we wel de Kievit op 4 plekken waargenomen en slechts één zingende Veldleeuwerik.

Bosvogels
Het lang gerekte lint van de strubben kent een variatie aan begroeiing met bomen en struiken. Dat zie je terug in de vogelsoorten in deze verschillende gebieden: Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Glanskop, Grote Lijster, Bonte Vliegenvanger en Zwarte Mees. Langs de randen kom je andere soorten tegen als Geelgors en Boompieper en de Gekraagde Roodstaart.

Struweelvogels
Het cultuurlandschap van de Broekenloop, maar ook de graslanden tussen Haverkampsveen en de strubben hebben veelal singels van bomen en struiken die voor heel veel soorten een aantrekkelijke verblijfplek zijn. Typische soorten als Geelgors, Grasmus, Gekraagde Roodstaart en Boompieper komen hier een behoorlijke dichtheden voor. De combinatie van struweel met (extensief) grasland is het domein van de Roodborsttapuit, Graspieper en Grasmus.
Bijzondere waarnemingen
In de Broekenloop hebben we de meest spectaculaire waarneming van 2019 gedaan. Tijdens een van onze bezoeken zagen we een mannetje Grauwe Klauwier. Deze soort verspreidt zich vanuit het Bargerveen steeds verder over onze provincie, maar dat wij deze soort hier zouden waarnemen was een verrassing. In het vroege voorjaar hebben we tijdens de trek ook een aantal Tapuiten en een Paapje waargenomen. Soorten die hier in het verleden wel hebben gebroed.

 

Vogelsoorten Zeijen
Binnen de bebouwde kom van Zeijen hebben we onderzocht welke soorten in ons dorp voorkomen en hoeveel dat er ongeveer zijn. We hebben in totaal 39 verschillende soorten geteld. Een groot deel daarvan zijn algemeen voorkomende vogels als Huismus, Roodborst, Merel, Koolmees, Pimpelmees, enz. Niet alledaagse soorten waren er ook. In de weilanden aan de rand van de bebouwing werden Nijlgans en Ooievaar waargenomen. Daarnaast hebben we o.a. ook de Bosuil, Sperwer, Groene Specht, Witte Kwikstaart, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart en Braamsluiper aangetroffen.

Totaal aantal soorten
We onderzoeken niet alle vogelsoorten. Van de algemene soorten als mussen, duiven, mezen, enz. stellen we alleen vast of ze aanwezig zijn en binnen het gebied gebroed hebben. Waar dat kan, maken we een schatting van het aantal broedparen.
In totaal hebben we tijdens ons onderzoek in 2019 in het onderzoeksgebied 74 verschillende soorten geteld. In het dorp telden we 39 soorten en in de Zeijerstrubben en Broekenloop 63 soorten. Soorten die wel in het dorp voorkwamen, maar niet in het buitengebied zijn bijvoorbeeld Ekster, Ringmus, Turkse Tortel, Zwarte Roodstaart en Huiszwaluw. Soorten die stenen gebouwen nodig hebben of de omgeving van mensen opzoeken. Van al deze soorten staan er 15 op de Rode Lijst.

Libellen en waterjuffers
Hetty Regeer heeft samen met Roelof Blaauw op een drietal dagen de libellen geteld in en rond het Meestersveen, Haverkampsveen en Veldakkersveen. Dat heeft 6 nieuwe soorten opgeleverd die nog niet eerder waren waargenomen.
In totaal zijn er 21 soorten waterjuffers en libellen waargenomen in 2019.
Twee soorten die ook in een achtertuin voorkomen, zijn de Vuurjuffer en het Lantaarntje. Daarnaast is ook de Azuurwaterjuffer in een tuin te vinden, zeker als daar water aanwezig is.

Klik hier voor de Territoriumkaarten en hier voor het overzicht van de broedvogels.

Meer weten? Er is een speciale webpagina met waarnemingen in ons gebied op het gebied van flora en fauna: www.zijerwiek.waarneming.nl. Mocht u zelf iets bijzonders zien, dan horen we dat ook graag!

Natuurwerkgroep Zeijerwiek Sjoerd Boonstra sj.boonstra@gmail.com 0592-409185 / 06-13147901

Het nut van monitoring!

16-02-2020

Veel van de werkzaamheden die we als Werkgroep Zeijerwiek doen zijn gericht op het verbeteren van de biodiversiteit. Om te weten of dit beleid ook succesvol is doen we veel aan monitoring. Enthousiaste mensen uit Zeijen en omgeving inventariseren de flora en fauna rondom Zeijen. Op onze site zijn de resultaten daarvan te vinden. In de afgelopen jaren zijn er al enkele hele mooie en bijzondere waarnemingen gedaan. De terugkomst van de Rietorchis, de Blauwborst en de Zonnedauw om er maar enkele te noemen. Voor ons een grote stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.

Kort geleden is daar nog een andere hele mooie waarneming bijgekomen. Cindy de Jonge van werkgroep CaLutra van de Zoogdiervereniging is rondom de Zeijerwiek op zoek gegaan naar sporen van de Otter en…. heeft die ook gevonden!! Afgelopen werkochtend kwam ze bij ons in de keet om wat meer te vertellen over het gedrag van de Otter en de opkomst daarvan in Drenthe. Daarna is ze met ons het veld ingegaan en heeft ze ons uitleg gegeven over hoe je kan herkennen dat er een Otter actief is in het gebied. En, wat blijkt, er zijn sporen volop! De Otter zelf zul je niet gauw zien. Er naar op zoek gaan heeft echt geen zin. Het is een erg schuw dier dat bij mensen uit de buurt zal blijven. En het is ook meestal ’s nachts actief. Oog in oog met een Otter kom je dan ook niet zo snel. Het beste kun je de aanwezigheid van een Otter vaststellen aan… zijn poep. Om dat vriendelijker te laten klinken noemen ze dat bij een Otter een spraint. In een spraint kun je terugvinden wat de Otter eet. Dat is meestal vis of rivierkreeft, maar het kunnen ook muizen of vogeltjes zijn. De geur ervan is erg kenmerkend en ruik een beetje naar laurierdrop. De spraints van Otters worden onderzocht op DNA en daarmee kan worden vastgesteld of er een of meerdere Otters in een gebied voorkomen en uit welke populatie ze afkomstig zijn.

Als werkgroep zijn we natuurlijk erg blij met de komst van de Otter in ons gebied. We hopen dat ze hier een mooie toekomst tegemoet gaan.


Lees meer op Zeijen.nu »

Vleermuizentelling

1-02-2020

In het weekend van 25 januari zijn niet alleen tuinvogels geteld, ook de vleermuizen werden geteld. Zo ook in de vleermuizenbunker van Zeijen. Deze telling wordt uitgevoerd door de vleermuizenwerkgroep Noord-Drenthe.

Net als ieder jaar zijn er veel alpenwatersalamanders geteld, dit jaar zo’n 40 stuks. Wat dat betreft zouden we het beter de alpenwatersalamanderbunker kunnen noemen, maar dat is zo’n mond vol. Dit jaar zijn er echter ook 6 grootoorvleermuizen geteld en zoveel waren er niet eerder. Het meeste was tot nu toe 5 grootoorvleermuizen in 2011. Daarnaast waren er dit jaar ook nog 10 kleine watersalamanders die overwinteren in de bunker.

De vele vleermuizen die je op een mooie zomeravond ziet vliegen zijn overigens dwergvleermuizen. Deze soort overwintert in spouwen, niet in de bunker. 

Inventarisatie broedvogels Zeijen en omgeving

29-10-2018

In het voorjaar van 2018 is er gestart met het inventariseren van broedvogels in een deelgebied in en rond Zeijen. Daarbij is gekozen voor het gebied waarin de Zeijerwiek en het landgoed liggen zoals is te zien op de landkaart rechts. Klik op de kaart voor een vergroting.

In de bijlage onderin het artikel is een overzicht opgenomen van vastgestelde territoria op basis van de monitoringssystematiek "BMP-B", dat betekent dat de algemene soorten niet zijn meegenomen in het onderzoek. Reden daarvan is dat het om een groot gebied gaat en methode BMP-A (alle soorten) erg arbeidsintensief is. Wel is in het overzicht aangegeven welke van de algemene soorten in het gebied aanwezig zijn.

Resultaten

In totaal zijn er 68 vogelsoorten waargenomen, daarvan zijn 20 soorten die algemeen zijn (merel, houtduif, koolmees, vink, spreeuw, enz.) Deze zijn in de lijst met een kruisje aangegeven.
Van de overige 48 zijn van 39 soorten vastgesteld dat deze minimaal 1 territorium in het gebied hebben gehad (territorium betekent dat ze voldoen aan de criteria van aanwezigheid in een geschikt broedgebied).
De overige 9 soorten zijn wel waargenomen, maar deze vallen buiten de criteria (aangeduid met 0) of zijn buiten onze onderzoeksrondes waargenomen (aangeduid met a).
Er zijn 13 soorten geteld die op de Rode Lijst staan (in het overzicht zijn de RL-soorten in rood aangegeven).
Van alle 39 vogelsoorten zijn verspreidingskaarten gemaakt die hieronder in te zien zijn. (Eén opmerking daarbij: de verspreidingskaart van de kerkuil is niet juist, de stip staat op de verkeerde plek.)

Bijlagen

Volgend jaar gaan we een nieuw gebied onderzoeken. Dat is het dorp Zeijen en het gebied ten noorden ervan. Daarbij splitsen we het buitengebied en de bebouwing. Met de groep onderzoeken we het buitengebied. De bebouwing doen we los daarvan, daarbij willen we ook graag de hulp inschakelen van de bewoners.

Natuurwerkgroep Zeijen

7-07-2018

Sinds dit voorjaar is Zeijen een nieuwe werkgroep rijker. Een werkgroep die zich bezig houdt met onderzoek naar de flora en fauna in Zeijen en omgeving. Dat doen we in samenwerking met de Stichting Zeijerwiek. Over het plantenonderzoek hebt u nog niet zo lang geleden al iets kunnen lezen.

De werkgroep bestaat op dit moment uit 6 enthousiaste inwoners uit Zeijen en Ubbena. In de afgelopen maanden hebben we het gebied tussen Zeijen en Zeijerveld geïnventariseerd op broedvogels. Meerdere mensen hebben ons daar in de vroege morgenuren zien rondlopen, gemakkelijk herkenbaar aan de verrekijkers om ieders nek. Alle gegevens worden nu verwerkt en in het najaar hopen we deze ook met u te kunnen delen.

De meest bijzondere waarneming willen we alvast met u delen. In het gebied nabij het Veldakkersveen hebben we de Blauwborst een aantal keren waargenomen. De eerste keer alleen een mannetje, daarna samen een jonge vogel. Op een andere plek zagen we een vrouwtje en de laatste keer twee ruziënde mannetjes.

Meer weten? Er is een speciale webpagina met waarnemingen in ons gebied op het gebied van flora en fauna: www.zijerwiek.waarneming.nl. Mocht u zelf iets bijzonders zien, dan horen we dat ook graag!

Natuurwerkgroep Zeijerwiek Sjoerd Boonstra sj.boonstra@gmail.com 0592-409185 / 06-1314790

Veel mooie plantensoorten rondom Zeijen gevonden

13-06-2018

Op uitnodiging van de Stichting Zeijerwiek heeft de Werkgroep Florakartering Drenthe op 2 juni in drie kilometerhokken (1x1 km) de flora in kaart gebracht. De excursie was met 32 deelnemers een groot succes. Samen hebben zij in totaal 334 verschillende plantensoorten gevonden, waaronder een aantal zeldzame.

Zeldzame soorten die zijn gevonden zijn donkere ooievaarsbek bij het Bollenveen, gevlekt longkruid langs de Broekenweg, struisvaren langs de Zeijerwiek, waterdrieblad in de Zeijerwiek (rode lijst soort) en natuurlijk de zeer zeldzame Zweedse kornoelje in de Zeijer strubben, de enige plek in Nederland waar deze soort nog voorkomt. Verder waren er leuke soorten onder andere de rietorchis bij de Zeijerwiek en de wateraardbei, kleine zonnedauw en gewone waternavel in en bij het Veldakkersveen. De laatste soort komt ook voor bij het Bollenveen.

De komende tijd gaan we de gevonden soorten vergelijken met oude florakarteringen en kijken of er soorten zijn verdwenen of bij zijn gekomen. Daarover leest u dan meer op deze plek.

Voor de volledige lijst van gevonden planten, klik hier: excursie totaaloverzicht soorten »


Terug