Werkwijze monitoring

Rond Zeijen worden door de vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Zeijen tellingen en inventarisaties gedaan. De natuurwaarnemingen worden gecoördineerd door Sjoerd Boonstra. De groep bestaat verder uit Monique Spierings, Ben van Wierst, Ans en Henk Heijman en Hetty Regeer en staat in direct contact met de stichting ZeijerWiek en Omgeving.

In 2018 is er, in samenwerking met de Werkgroep Florakartering Drenthe een inventarisatie uitgevoerd in drie kilometerhokken waarin o.a. het Landschap de Zeijerwiek, Veldakkersveen, Haverkampsveen en Bollenveen lagen (zie kaart). Van het Meestersveen zijn daarnaast alleen de meer bijzondere soorten genoteerd. Bij deze inventarisaties zijn in de huidige natuurgebieden en landschapselementen een aantal bijzondere soorten waargenomen. Vanuit de stichting ZeijerWiek en Omgeving is Hetty Regeer de coördinator waar het de inventarisatie van planten betreft. Daarnaast wordt de fauna, en sinds 2018 met name de bijzondere broedvogels, geïnventariseerd.

Kaart monitoring

Flora
In het werkgebied van de Stichting Zeijerwiek en omgeving worden bijzondere soorten en soorten met een indicatieve waarde geïnventariseerd. Daarnaast zijn er contacten met de Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD). Op incidentele basis worden door de WFD volledige inventarisaties per kilometerhok uitgevoerd. In 2018 is zo een inventarisatie uitgevoerd in drie kilometerhokken waarin o.a. het Landschap de Zeijerwiek, Veldakkersveen, Haverkampsveen en Bollenveen lagen.

Fauna
Vogels
Basis van de vogeltelling is de soortenlijst die hoort bij de SOVON methodiek BMP-B (Broedvogel Monitoring Project Bijzondere soorten), aangevuld met soorten van de rode lijst, zeldzame soorten en een aantal soorten die voor het beheer interessant zijn.
Coördinatie Sjoerd Boonstra

Vleermuizen
Jaarlijks vindt er een telling plaats door de Vleermuizenwerkgroep Noord-Drenthe.
Coördinatie Hetty Regeer

Dagvlinders, nachtvlinders, libellen
Er worden contacten onderhouden met groepen en personen voor inventarisatie van
dagvlinders, nachtvlinders en libellen.
Coördinatie Sjoerd Boonstra en Hetty Regeer

Overige fauna
Met een wildcamera worden gegevens verzameld over andere soorten die voorkomen in het werkgebied van de stichting Zeijewiek.
Coördinatie Henk Veenstra

Alle waarnemingen binnen het op de kaart aangegeven gebied zijn beschikbaar op https://zeijerwiek.waarneming.nl/
.
Neem een kijkje op deze site als u geïnteresseerd bent in de waarnemingen (zie voorbeeldscherm hieronder). Linksboven kunt u bij de Soortgroep kiezen voor bijvoorbeeld Zoogdieren, Vogels, Libellen, Planten enz.

 Monitoring zeijerwiek 1Monitoring zeijerwiek 2

 

 

 

 Terug