Omgevingsplan 5

Omgevingsplan Vijf: Verbetering Woon- en leefomgeving Zeijen 2016 / 2021

 

Motto vijfde omgevingsplan Zeijen:
Benutten kansen voor weidevogels, vlinders en insecten
 

Na het afronden van het vierde Omgevingsplan Zeijen heeft de Stichting Zeijerwiek besloten om niet opnieuw één alles omvattend Omgevingsplan op te stellen. Gekozen is voor een gefaseerd investeringsplan met diverse projecten die de stichting in de periode tot 2021 kan uitvoeren en afronden. Met name wil de stichting in deze jaren tegenwicht proberen te bieden aan de voortschrijdende achteruitgang van weidevogels, vlinders, insecten en ongewervelde dieren. Voor de realisatie van projecten doet de stichting een beroep op fondsen voor goed doelen, subsidiegelden van de provincie en de gemeenten Assen en Tynaarlo.

 

Omgevingsplan Zeijen Vijf; fase 2

a) Waterpeil Veldakkersveen

Het waterpeil van dit veentje zou zeer geleidelijk enigszins verhoogd kunnen worden. Het waterschap en de landgoedeigenaar stemmen hiermee in. Op die manier doen we aan waterberging van gebiedseigen water en neemt de landschappelijke waarde van het veentje toe. Ook de waarde voor de natuur neemt toe omdat de overmatige begroeiing van waterwilg wordt geremd.
Om dit te bereiken zal een bedienbare stuw (schotbalken) worden geplaatst en wordt het tot de Veentjesroute behorende wandelpad enigszins op gehoogd. Het nieuwe waterpeil wordt in overleg met de deskundigen van Staatsbosbeheer en Landscapsbeheer Drenthe bepaald.

 

b) Verbeteren soortenrijkdom in ons werkgebied

Om iets te doen aan de dramatische achteruitgang van insecten en ongewervelde dieren zijn er voor onze werkgroep meerdere mogelijkheden:

-       Aanpassen huidige maaibeheer: veel minder kort maaien en veel meer lage ruigte laten staan

-       Aanpassen houtwal-beheer: waar mogelijk delen houtwal inzaaien of inplanten met insectenvriendelijke beplanting. Het frequent afzetten van houtwallen brengt op langere termijn overigens ook al meer (bio)diversiteit.

-       Aanleg voedselweide voor vlinders en insecten en ongewervelde dieren (zie ter illustratie bijlage met plan van Staatsbosbeheer en IVN Vries voor omgeving Vries). Iets dergelijks is rondom Zeijen ook mogelijk.

 

c) Monitoring natuurwaarden rond Zeijen

Om onze inwoners en andere belangstellenden iets te laten zien van de fraaie natuur rondom ons dorp zouden we op enkele plaatsen een webcam kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld bij een ijsvogelwand, één van de veentjes of aan de Zeijerwiek. Verder meer publiciteit geven aan de resultaten van de te starten systematische monitoring van onze omgeving.De te verrichten waarnemingen komen in verspreidingsatlas.nl, dat is van de NDFF (Nationale Databank voor Flora en Fauna). Daar maken alle overheden gebruik van voor beleidszaken.

Om meer mensen erbij te betrekken hebben we besloten alle andere waarnemingen vast te leggen in zeijerwiek.waarneming.nl, zowel de vogelwaarnemingen, als de flora. Vanuit waarneming.nl komt het automatisch ook in de verspreidingsatlas. Dus alles komt voor de gemeente en de provincie beschikbaar.

 

d)   Herinrichting toegang Zeijerwiek vanaf Zeijerveld. Noodzakelijk vanwege toenemend aantal bezoekers vanuit met name Kloosterveen en daardoor ontstane parkeerproblemen. Een kleinschalige parkeerplaats bij de Kolk bij Zeijerveld kan de problemen oplossen. Auto’s staan nu vaak tot voor de slagboom of tot voor toe-rit naar woning Hermien Schoon. Gemeente Assen maakt schetsplan en globale begroting.
Tevens ter plekke tekst en uitleg geven op informatiepaneel: gedragsregels toegang Zeijerwiek resp. Veentjesroute.

 

e)    Veentjesroute: Bestaande banken, sluisjes, trap Zeijerwiek naar fietspad en ander meubilair waar nodig  verbeteren. Staatsbosbeheer is er al mee begonnen. Trap Zeijerwiek duurzaam verbeteren, mogelijk met enkele betonnen platen.
Bijzonderheden over de route via internet voor wandelaars  inzichtelijk maken met een zogenaamde QR-code.
Herstel deel route langs Zeijerwiek door verbeteren talud.

 

f)     Wandelroute pingo-ruïnes Zeijen

Door de Universiteit Groningen en Landschapsbeheer Drenthe is onderzoek verricht bij een aantal veentjes rond Zeijen. De vrijwilligers van de werkgroep Zeijerwiek werkten hier ook aan mee. Gebleken is dat een aantal van de Zeijer veentjes als pingo zijn aan te merken. Om bekendheid te geven aan deze archeologische bijzonderheid wordt in overleg met de universiteit een pingo-wandelroute geincorpereerd in de Veentjesroute. Een alternatief is een aparte pingo-wandel- of fietsbrochure uitbrengen.

 

g)   Zeijerwiek:

·         Nieuwe partij graskarpers uitzetten in verband met toename waterpest; de graskarperstand is duidelijk afgenomen (wintersterfte, vissers etc.). waardoor de wiek dreigt dicht te groeien met waterpest.

·         Aanschaf nieuwe energiezuinige pomp  om de wiek op peil te houden; nodig vanwege de leeftijd van de huidige verouderde pomp die niet energiezuinig is en wellicht zijn langste tijd heeft gehad. Als stichting Zeijerwiek zijn we inmiddels eigenaar van enkele zonnepanelen op het zonnepark Zeijen/Ubbena zodat de pomp voortaan duurzaam zal draaien op groene stroom van het zonnepark.

·         Plaatselijk de overmaat aan gele plomp laten uittrekken zodat de jeugd van Zeijen er kan blijven vissen.

·         Herstel waar nodig van de kade respectievelijk het wandelpad (her-profileren en goed bol leggen).

·         Oxidatie-bassin voorbij de pomp uitbaggeren en verdiepen en  overstort ophogen,  om betere ontijzering en bezinking te bereiken;.

 

h) Pomp Zeijerveld

De gemeente Assen geeft nog twee jaar een jaarlijkse bijdrage in de kosten van deze pomp. Het zou jammer zijn als dit stopt omdat de Asserwiek dan weer nagenoeg droog komt te staan met verlies aan flora en fauna en landschappelijke waarde. Daarom zou onderzocht moeten worden of het mogelijk is om watertoevoer te krijgen vanuit het waterschap Reest en Wieden naar het waterschap Noorderzijlvest. In de waterlossing van het eerste waterschap staat jaarlijks veel water op een hoger peil wat mogelijk kan dienen voor voeding van de Asserwiek tussen Zeijerveld en Zeijen.
Een dit voorjaar te starten overleg met beide waterschappen moet duidelijk maken of dit mogelijk is en zo  ja, welke kosten eraan zijn verbonden.
Hierbij de voedselrijkdom  van het water van Reest en Wieden  bepalen om te voorkomen dat het water van de Asserwiek voedselrijker wordt.

 

i) Verzetsmonument bij golfbaan Assen

Er wordt door de Belangenvereniging Zeijen een bordje ontworpen voor de heren Oosting/Bijlsma (twee verzetsstrijders die zijn omgekomen in het bosje nabij het Golfterrein).
Het herinneringsbosje is erg vervallen, vol dood hout en modderig. De werkgroep Zeijerwiek zal dit aanpakken.

 

j)     Kinderen in het Landschap

Na het succes van “Kinderen van het Landschap” blijkt een soortgelijk vervolgproject vooralsnog een te grote belasting voor de onderwijskrachten van de basisschool.
Om de leerlingen toch weer iets te bieden op het gebied van natuur en landschap organiseren we de jaarlijkse Natuurwerkdag 2018 in ons eigen gebied,  waarbij met name voor kinderen leuke educatieve dingen bedacht zullen worden.

 

 k) Verduurzamen onderhoudsmaterieel werkgroep Zeijerwiek

   - Aanschaf elektrische motorzaag voor licht zaagwerk en elektrische bosmaaier voor licht maaiwerk; dit dient de rust in onze omgeving en is milieuvriendelijker.

   - aanschaf veilige werkkleding, helmen en dergelijke.

 

l)     Verbeteren onderkomen in ijsclubgebouw van werkgroep Zeijerwiek

Door aanpassing van de inrichting en het interieur van het gebouw ontstaat meer ruimte voor de activiteiten van de werkgroep alsmede van de ijsclubvereniging. Er kunnen dan vanuit dit onderkomen makkelijker excursies georganiseerd worden door de werkgroep Zeijerwiek.

 Terug