Veldakkersveen

veldakkersveen 2 b panorama

HERSTEL VELDAKKERSVEEN AFGEROND
Ht herstel oorspronkelijk patroon van het Veldakkersveen was een belangrijk onderdeel van het Omgevingsplan 5, 2016-2019. Het Veldakkersveen is de afgelopen 30 jaar beheerd door de werkgroep Zeijerwiek en dat heeft geleid tot terugkeer van de oorspronkelijke natuurwaarden van een arm veentje, een pingo-ruïne. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het veentje van groot belang omdat de (voor)ouders van inwoners van Zeijen hier nog hun turf staken. Dat moet daarom bewaard blijven in het gezamenlijk geheugen van ons dorp.
Het Veldakkersveen is eigenlijk een onderdeel van het 'Landschap de Zeijerwiek' waar een relatie is met de bovenloop van het beekdal van de Broekenloop, de nieuwe landgoederen met bossen en wandelpaden en de aangelegde Zeijerwiek.

Het veentje was oorspronkelijk aanzienlijk groter (luchtfoto uit 1935), maar in de ruilverkaveling Vries  in de 60-er jaren vorige eeuw is het rechter deel beplant met eik, berk en els en werd het gebied diep ontwaterd. Door dit gedeelte hydrologisch weer bij het veentje te trekken, is de oorspronkelijke situatie in 2019 zo goed mogelijk hersteld. Het gebied vervult ook een rol als 'waterconservering'. Door dit rechter deel weer te verbinden met het centrale deel is in het rechter deel een plas-dras situatie aan het ontstaan wat de groei van veenmos, wollegras en veenpluis zal bevorderen. En daarmee wordt het weer één geheel, zoals vroeger. De wandelverbinding is verbeterd en de natuurbeleving verhoogd. Daarnaast is sprake van aanzienlijke waterconservering en is de verbinding met dit deel van het Landgoed Veenbroeken gerealiseerd.
Aan de linkerkant van het veentje ligt een vergelijkbare natuurlijke laagte die eerder ook bij het veentje hoorde. Dit deel heeft ook grote kansen voor verdere natuurontwikkeling nu het agrarisch gebruik rondom het veentje is beëindigd. Het eerder hier aanwezige ruilverkavelingsbosje is enkele jaren geleden al gekapt. Om het jaarlijks beheer (maaien en afvoeren) te vergemakkelijken zijn in dit deel de aanwezige stobben gefreesd en zijn de laatste bomen en struiken ook verwijderd. De werkgroep voegt daarmee weer een stukje – nu rond Zeijen ontbrekende - natuur en cultuurhistorie toe aan de mooie omgeving van ons dorp.

 veldakkersveen13 panoramaTerug