Omgevingsplan 3

1. Uitvoering voorbeeldproject Bedrijfsnatuurplan boerderij Emmens

2. Behoud en natuurontwikkeling veentje

Haverkampsveentje

Helofytenfilters door rietvelden. (Van projectenlijst afgehaald, werd na onderzoek niet zinvol geacht).

Natuurontwikkelingsvisie opstellen en uitvoeren.

In de langs de Zuiderstraat gelegen boswal een smal wandelpad aanleggen.

Veldakkersveentje

Het dijkje aan de westkant van het veentje verstevigen en verbreden met leem.

Creëren pad voor beheer.

Bollenveentje

Verbreding van de wandelstrook die in eigendom is bij Staatsbosbeheer ten behoeve van een ecologische verbindingszone. (Van projectenlijst afgehaald, niet door provincie overgenomen.)

Meestersveentje

Een ecologische verbinding maken met het zandgat. (Van projectenlijst afgehaald, niet door provincie opgenomen.)

Verwijderen dennenbos grenzend aan het veentje.

Het totale wateroppervlakte van het veentje vergroten.

Holtiesveentje

In de oude staat terugbrengen. (Na onderzoek is besloten om dit project van de lijst af te voeren).


3. Natuurvriendelijke inrichtingsmaatregelen

Broekenloop

Het verwerven stuk van een laag gelegen agrarische grond gelegen tegen de Zeijerwiek met als doel waterbuffering en natuurontwikkeling.. (Van projectenlijst afgehaald).

Houtwallen

Aanvullen van het aarden lichaam van enkele houtwallen met grond, herinplanten van de houtwal.

Brink Zeijen

Een plan voor renovatie opstellen voor de brink in overleg met de boermarke.

Poelenproject

Aan leggen kikkerpoel nabij het Veldakkersveentje en één in de Zeijerstrubben aan de Oude Norgerweg (ook een natuurlijke laagte). Staatsbosbeheer stemt in met deze plannen onder voorbehoud dat geen archeologische waarden worden geschaad. (Na overweging 2e poel van de projectenlijst afgevoerd).

Specifieke voorzieningen voor bepaalde diersoorten.

De aanleg van een zogenaamde vleermuizenbunker en van een steile zandwal ten behoeve van de oeverzwaluw.

Het ophangen van nestkasten voor de torenvalk op een aantal plaatsen.

4. Herstel voormalige haventje Zeijerwiek

Herstel van de voormalige losplaats van Zeijen. (niet uitgevoerd vanwege ontbreken bestuurlijk draagvlak en de relatief hoge kosten).

5. Recreatie

Wandel- en ruiterpaden verbeteren.

De aanleg van een rondgaande ruiterroute rondom het dorp Zeijen ("ruiterrondje Zeijen"). ( Van projectenlijst afgehaald vanwege te weinig draagvlak).

Herstel slecht bewandelbare paden, met name in de Zeijer Strubben.

IJsbaan

De bodemgesteldheid van de ijsbaan verbeteren. Daarmee wateroverlast voor omwonenden voorkomen.

Een kleine oefenbaan voor de zeer jeugdige schaatsertjes. (Van projectenlijst afgehaald, geen draagvlak eigenaar om grond te egaliseren).

Vervanging oude lichtinstallatie. (Uit andere bron gefinancierd).

6. Cultuurhistorie

Grens Boermarke in het landschap markeren.

Plaatsen Drentse landhekken.

7. Voorlichting en Educatie

Ontwikkelen van een lespakket en een DVD voor beginnende vrijwilligersgroepen (gekoppeld aan jubileumboek 2008).Terug