Omgevingsplan 2

1. Integraal Waterbeheer Zeijerwiek

Het dichten van de slechte plekken in de dijk met bijvoorbeeld leem of met kunststoffolie. (Niet uitgevoerd, na onderzoek niet haalbaar gebleken)

Aanpassingen van het huidige ontijzeringsbassin.

Op een aantal plaatsen eenmalig baggeren. (Is niet uitgevoerd, in verband met onzekerheden van de ecologische effecten)

2. Herstel Asserwiek en wiek Vorenkampsweg

Baggeren en verwijderen oeverbegroeiing en garanderen waterpeil.

3. Verbeteren waterstand en waterkwaliteit Haverkampsveen en Bollenveen

Opnieuw opnemen verzoek aankoop strook grond ten behoeve van buffering. (Deels uitgevoerd bij Haverkampsveen, voorstel niet opgenomen door provincie)

4. Uitbreiding en kwaliteitsverbetering Veentjesroute (met name voor degenen die slecht ter been zijn)

Vernieuwing wandelbruggetjes.

De bestaande brochure over de Veentjesroute aanpassen.

Aanleggen van een parallel lopend ruiterpad.

Een vlindervriendelijke inrichting creëren.

Plaatsen beeld van de in 1870 in Zeijen geboren Willem Emmens, één van de grondleggers van het landbouwonderwijs in Drenthe.

Drentse landhekken plaatsen.

5. Afvalwaterzuivering kantine ijsbaan

De bestaande lozing van rioolwater saneren door middel van de aanleg van een helofytenfilter. (Van projectenlijst afgehaald, optie opslag in tank goedkoper).

6. Ontginningsroute Zeijerveld

Een wandelroute aanleggen. (Van projectenlijst afgehaald, geen draagvlak).

7. Wandelroute Nieuw Ubbena

Niet ontsloten veentjes met elkaar verbinden en bewegwijzeren, start- en vertrekpunt de historische herberg Nieuw Ubbena. (Van projectenlijst afgehaald, geen toestemming eigenaaraangrenzende landbouwgronden).

8. Cultuurhistorische Fietsroute Zeijen

Van de route wordt een aantrekkelijke brochure gemaakt. (Van projectenlijst afgehaald, geen draagvlak)

9. Onderhoud houtwallen en boselementen

(foto Marchienus Emmens)Terug