Gegevens monitoring

 

Alle waarnemingen zijn terug te vinden op waarneming.nl  Er is een aparte pagina over waarnemingen van flora en fauna rond Zeijen.

Klik op de pagina:

https://zeijerwiek.waarneming.nl/

 

Zeijerwiek vegetatie

 


Nieuwsartikelen


Overzicht waarnemingen flora en fauna in en rond Zeijen in 2019

17-03-2020


In februari heeft Sjoerd Boonstra, de oprichter en coördinator van de Natuurwerkgroep Zeijen, een mooi artikel geschreven over de inventarisaties van die Natuurwerkgroep in 2019. Daarnaast heeft hij ook een totaaloverzicht gemaakt van alle natuurwaarnemingen in en rond Zeijen. In dit overzicht is bovendien aangegeven wanneer een soort voor het eerst is waargenomen in onze omgeving. Zeldzame soorten zijn in rood aangegeven.

Geïnteresseerd? Klik hier voor het totaaloverzicht van natuurwaarnemingen in en rond Zeijen.

Natuuronderzoek Zeijen

19-02-2020

De Natuurwerkgroep Zeijen heeft in 2019 weer een aantal inventarisaties gedaan. De broedvogels in de Zeijerstrubben, de Broekenloop en de aangrenzende gras- en akkergebieden zijn in kaart gebracht. En daarnaast zijn de libellen geteld in een aantal veentjes. Graag hadden we ook de dagvlinders nog willen inventariseren, maar dat is niet gelukt. Wel is er nog een soorteninventarisatie gedaan van vogels binnen het dorp Zeijen. Hieronder een kort verslag.

Watervogels
Naast algemene soorten als Wilde Eend, Meerkoet en Waterhoen hebben we in de veentjes de Kuifeend, Dodaars, Grauwe Gans en Brandgans met jongen waargenomen.
De Brandgans heeft in een graspol in het Bollenveen gebroed, maar toen de jongen uit het ei waren gekropen, is de hele familie aan de wandel gegaan om naar het Haverkampsveen.

 

Weidevogels
Grutto en Tureluur hadden we niet verwacht. Daarvoor zijn de onderzochte gebieden niet of nauwelijks geschikt. Ook de Scholekster hebben we niet gezien. Deze soort broedt niet meer op de akkers, maar heeft de gebouwen van de industriegebieden van Assen opgezocht. Daar worden meer jongen groot dan op de akkers rond Assen waar vossen en loslopende honden niet kunnen komen.
Van de weidevogels hebben we wel de Kievit op 4 plekken waargenomen en slechts één zingende Veldleeuwerik.

Bosvogels
Het lang gerekte lint van de strubben kent een variatie aan begroeiing met bomen en struiken. Dat zie je terug in de vogelsoorten in deze verschillende gebieden: Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Glanskop, Grote Lijster, Bonte Vliegenvanger en Zwarte Mees. Langs de randen kom je andere soorten tegen als Geelgors en Boompieper en de Gekraagde Roodstaart.

Struweelvogels
Het cultuurlandschap van de Broekenloop, maar ook de graslanden tussen Haverkampsveen en de strubben hebben veelal singels van bomen en struiken die voor heel veel soorten een aantrekkelijke verblijfplek zijn. Typische soorten als Geelgors, Grasmus, Gekraagde Roodstaart en Boompieper komen hier een behoorlijke dichtheden voor. De combinatie van struweel met (extensief) grasland is het domein van de Roodborsttapuit, Graspieper en Grasmus.
Bijzondere waarnemingen
In de Broekenloop hebben we de meest spectaculaire waarneming van 2019 gedaan. Tijdens een van onze bezoeken zagen we een mannetje Grauwe Klauwier. Deze soort verspreidt zich vanuit het Bargerveen steeds verder over onze provincie, maar dat wij deze soort hier zouden waarnemen was een verrassing. In het vroege voorjaar hebben we tijdens de trek ook een aantal Tapuiten en een Paapje waargenomen. Soorten die hier in het verleden wel hebben gebroed.

 

Vogelsoorten Zeijen
Binnen de bebouwde kom van Zeijen hebben we onderzocht welke soorten in ons dorp voorkomen en hoeveel dat er ongeveer zijn. We hebben in totaal 39 verschillende soorten geteld. Een groot deel daarvan zijn algemeen voorkomende vogels als Huismus, Roodborst, Merel, Koolmees, Pimpelmees, enz. Niet alledaagse soorten waren er ook. In de weilanden aan de rand van de bebouwing werden Nijlgans en Ooievaar waargenomen. Daarnaast hebben we o.a. ook de Bosuil, Sperwer, Groene Specht, Witte Kwikstaart, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart en Braamsluiper aangetroffen.

Totaal aantal soorten
We onderzoeken niet alle vogelsoorten. Van de algemene soorten als mussen, duiven, mezen, enz. stellen we alleen vast of ze aanwezig zijn en binnen het gebied gebroed hebben. Waar dat kan, maken we een schatting van het aantal broedparen.
In totaal hebben we tijdens ons onderzoek in 2019 in het onderzoeksgebied 74 verschillende soorten geteld. In het dorp telden we 39 soorten en in de Zeijerstrubben en Broekenloop 63 soorten. Soorten die wel in het dorp voorkwamen, maar niet in het buitengebied zijn bijvoorbeeld Ekster, Ringmus, Turkse Tortel, Zwarte Roodstaart en Huiszwaluw. Soorten die stenen gebouwen nodig hebben of de omgeving van mensen opzoeken. Van al deze soorten staan er 15 op de Rode Lijst.

Libellen en waterjuffers
Hetty Regeer heeft samen met Roelof Blaauw op een drietal dagen de libellen geteld in en rond het Meestersveen, Haverkampsveen en Veldakkersveen. Dat heeft 6 nieuwe soorten opgeleverd die nog niet eerder waren waargenomen.
In totaal zijn er 21 soorten waterjuffers en libellen waargenomen in 2019.
Twee soorten die ook in een achtertuin voorkomen, zijn de Vuurjuffer en het Lantaarntje. Daarnaast is ook de Azuurwaterjuffer in een tuin te vinden, zeker als daar water aanwezig is.

Klik hier voor de Territoriumkaarten en hier voor het overzicht van de broedvogels.

Meer weten? Er is een speciale webpagina met waarnemingen in ons gebied op het gebied van flora en fauna: www.zijerwiek.waarneming.nl. Mocht u zelf iets bijzonders zien, dan horen we dat ook graag!

Natuurwerkgroep Zeijerwiek Sjoerd Boonstra sj.boonstra@gmail.com 0592-409185 / 06-13147901

Het nut van monitoring!

16-02-2020

Veel van de werkzaamheden die we als Werkgroep Zeijerwiek doen zijn gericht op het verbeteren van de biodiversiteit. Om te weten of dit beleid ook succesvol is doen we veel aan monitoring. Enthousiaste mensen uit Zeijen en omgeving inventariseren de flora en fauna rondom Zeijen. Op onze site zijn de resultaten daarvan te vinden. In de afgelopen jaren zijn er al enkele hele mooie en bijzondere waarnemingen gedaan. De terugkomst van de Rietorchis, de Blauwborst en de Zonnedauw om er maar enkele te noemen. Voor ons een grote stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.

Kort geleden is daar nog een andere hele mooie waarneming bijgekomen. Cindy de Jonge van werkgroep CaLutra van de Zoogdiervereniging is rondom de Zeijerwiek op zoek gegaan naar sporen van de Otter en…. heeft die ook gevonden!! Afgelopen werkochtend kwam ze bij ons in de keet om wat meer te vertellen over het gedrag van de Otter en de opkomst daarvan in Drenthe. Daarna is ze met ons het veld ingegaan en heeft ze ons uitleg gegeven over hoe je kan herkennen dat er een Otter actief is in het gebied. En, wat blijkt, er zijn sporen volop! De Otter zelf zul je niet gauw zien. Er naar op zoek gaan heeft echt geen zin. Het is een erg schuw dier dat bij mensen uit de buurt zal blijven. En het is ook meestal ’s nachts actief. Oog in oog met een Otter kom je dan ook niet zo snel. Het beste kun je de aanwezigheid van een Otter vaststellen aan… zijn poep. Om dat vriendelijker te laten klinken noemen ze dat bij een Otter een spraint. In een spraint kun je terugvinden wat de Otter eet. Dat is meestal vis of rivierkreeft, maar het kunnen ook muizen of vogeltjes zijn. De geur ervan is erg kenmerkend en ruik een beetje naar laurierdrop. De spraints van Otters worden onderzocht op DNA en daarmee kan worden vastgesteld of er een of meerdere Otters in een gebied voorkomen en uit welke populatie ze afkomstig zijn.

Als werkgroep zijn we natuurlijk erg blij met de komst van de Otter in ons gebied. We hopen dat ze hier een mooie toekomst tegemoet gaan.


Lees meer op Zeijen.nu »

Inventarisatie broedvogels Zeijen en omgeving

29-10-2018

In het voorjaar van 2018 is er gestart met het inventariseren van broedvogels in een deelgebied in en rond Zeijen. Daarbij is gekozen voor het gebied waarin de Zeijerwiek en het landgoed liggen zoals is te zien op de landkaart rechts. Klik op de kaart voor een vergroting.

In de bijlage onderin het artikel is een overzicht opgenomen van vastgestelde territoria op basis van de monitoringssystematiek "BMP-B", dat betekent dat de algemene soorten niet zijn meegenomen in het onderzoek. Reden daarvan is dat het om een groot gebied gaat en methode BMP-A (alle soorten) erg arbeidsintensief is. Wel is in het overzicht aangegeven welke van de algemene soorten in het gebied aanwezig zijn.

Resultaten

In totaal zijn er 68 vogelsoorten waargenomen, daarvan zijn 20 soorten die algemeen zijn (merel, houtduif, koolmees, vink, spreeuw, enz.) Deze zijn in de lijst met een kruisje aangegeven.
Van de overige 48 zijn van 39 soorten vastgesteld dat deze minimaal 1 territorium in het gebied hebben gehad (territorium betekent dat ze voldoen aan de criteria van aanwezigheid in een geschikt broedgebied).
De overige 9 soorten zijn wel waargenomen, maar deze vallen buiten de criteria (aangeduid met 0) of zijn buiten onze onderzoeksrondes waargenomen (aangeduid met a).
Er zijn 13 soorten geteld die op de Rode Lijst staan (in het overzicht zijn de RL-soorten in rood aangegeven).
Van alle 39 vogelsoorten zijn verspreidingskaarten gemaakt die hieronder in te zien zijn. (Eén opmerking daarbij: de verspreidingskaart van de kerkuil is niet juist, de stip staat op de verkeerde plek.)

Bijlagen

Volgend jaar gaan we een nieuw gebied onderzoeken. Dat is het dorp Zeijen en het gebied ten noorden ervan. Daarbij splitsen we het buitengebied en de bebouwing. Met de groep onderzoeken we het buitengebied. De bebouwing doen we los daarvan, daarbij willen we ook graag de hulp inschakelen van de bewoners.

Natuurwerkgroep Zeijen

7-07-2018

Sinds dit voorjaar is Zeijen een nieuwe werkgroep rijker. Een werkgroep die zich bezig houdt met onderzoek naar de flora en fauna in Zeijen en omgeving. Dat doen we in samenwerking met de Stichting Zeijerwiek. Over het plantenonderzoek hebt u nog niet zo lang geleden al iets kunnen lezen.

De werkgroep bestaat op dit moment uit 6 enthousiaste inwoners uit Zeijen en Ubbena. In de afgelopen maanden hebben we het gebied tussen Zeijen en Zeijerveld geïnventariseerd op broedvogels. Meerdere mensen hebben ons daar in de vroege morgenuren zien rondlopen, gemakkelijk herkenbaar aan de verrekijkers om ieders nek. Alle gegevens worden nu verwerkt en in het najaar hopen we deze ook met u te kunnen delen.

De meest bijzondere waarneming willen we alvast met u delen. In het gebied nabij het Veldakkersveen hebben we de Blauwborst een aantal keren waargenomen. De eerste keer alleen een mannetje, daarna samen een jonge vogel. Op een andere plek zagen we een vrouwtje en de laatste keer twee ruziënde mannetjes.

Meer weten? Er is een speciale webpagina met waarnemingen in ons gebied op het gebied van flora en fauna: www.zijerwiek.waarneming.nl. Mocht u zelf iets bijzonders zien, dan horen we dat ook graag!

Natuurwerkgroep Zeijerwiek Sjoerd Boonstra sj.boonstra@gmail.com 0592-409185 / 06-1314790


Terug