Herstel Veldakkersveen

HERSTEL OORSPRONKELIJK GROOTTE VELDAKKERSVEEN

In het werkplan 2014-2015 was het herstel oorspronkelijk patroon van het Veldakkersveen een belangrijk onderdeel. Het Veldakkersveen is de laatste 25 jaar beheerd door de werkgroep Zeijerwiek en dat heeft geleid tot terugkeer van de oorspronkelijke natuurwaarden van een arm veentje. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het veentje van groot belang omdat de (voor)ouders van inwoners van Zeijen hier nog hun turf staken. Dat moet daarom volgens de werkgroep bewaard blijven in het gezamenlijk geheugen van ons dorp.

Het veentje was oorspronkelijk groter (zie onderstaande luchtfoto uit 1935), maar in de ruilverkaveling Vries (60-er jaren vorige eeuw) is het rechter deel beplant met eik, berk en els. Door dit gedeelte weer bij het veentje te trekken, is de oorspronkelijke situatie zo goed mogelijk hersteld. Daartoe zijn de aanwezige bebossing (bomen en struiken) inclusief de stobben verwijderd evenals het in de loop der jaren hier gedeponeerde, uit het centrale deel van het veentje afkomstige, natuurlijke materiaal (maaisel, bagger en kraggen). Ook de broeibulten hebben een nieuw plekje. Door dit rechter deel weer te verbinden met het centrale deel is in het rechter deel een plas-dras situatie aan het ontstaan wat de groei van veenmos, wollegras en veenpluis zal bevorderen. En daarmee wordt het weer één geheel, zoals vroeger. De wandelverbinding wordt verbeterd en de natuurbeleving verhoogd. Daarnaast is sprake van aanzienlijke waterconservering in dit deel van het Landgoed Zeijen.
Aan de linkerkant van het veentje ligt een vergelijkbare natuurlijke laagte die eerder ook bij het veentje hoorde. Dit deel heeft ook grote kansen voor verdere natuurontwikkeling nu het agrarisch gebruik rondom het veentje is beëindigd. Het eerder hier aanwezige ruilverkavelingsbosje is enkel jaren geleden al gekapt. Om het jaarlijks beheer (maaien en afvoeren) te vergemakkelijken zijn in dit deel de aanwezige stobben gefreesd en zijn de laatste bomen en struiken ook verwijderd. Ook dit deel is nu verbonden met het eigenlijke veentje. Enkele daar aanwezige wilgen zij op verzoek van Staatsbosbeheer geknot. De werkgroep voegt daarmee weer een stukje – nu rond Zeijen ontbrekende - natuur en cultuurhistorie toe aan de mooie omgeving van ons dorp.

Wandelverbinding herzien

De huidige verbinding vanaf de hoge dijk van de Zeijerwiek met het Landgoed Zeijen was steil en vaak glad en oneffen. Kortom, te gevaarlijk. Daarom is de wandelverbinding verbeterd door een meer geleidelijke dalende lijn van het wandeltalud. Via het waterkerende dijkje kan de wandelaar via een eenvoudig passend loopbruggetje het wandelpad op het Landgoed Zeijen bereiken. Ook daar zijn in het lage deel de paden verhoogd, omdat er sprake is van de gewenste vernatting in dit van nature laaggelegen gedeelte.

Veldakkersveen 1935

 

 Terug